Rządowe propozycje zmian w przepisach dotyczących wymiany informacji

Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o dostosowanie i dalsze dostosowanie polskich przepisów do unijnych dyrektyw.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw ma na celu dostosowanie polskiego prawa do Dyrektyw UE:

2017/952 z 29 maja 2017 r. zmieniającej Dyrektywę 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (chodzi o tzw. Dyrektywę ATAD2); 2018/8222 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (chodzi o tzw. dyrektywę MDR).

Dyrektywę ATAD2, którą wdraża omawiany projekt nowelizacji, stosuje się w przypadkach, gdy podatnik podlega opodatkowaniu w choćby jednym z państw Unii Europejskiej, podmiot jest rezydentem w państwie trzecim, a jego stałe zakłady znajdują się na terenie co najmniej jednego państwa członkowskiego UE.

Chodzi o wyeliminowanie podwójnego odliczenia lub też pominięcia w odliczeniu w sytuacjach, gdy występują różnice w przepisach dotyczących stałego zakładu i regulacji prawnych dotyczących rezydencji podatkowej m.in. w zakresie przyporządkowania przychodów do różnych części tego samego podmiotu.

Omawiany projekt wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych słownik pojęć. Chodzi tu m.in. o definicje hybrydowego instrumentu finansowego, hybrydowego podmiotu oraz hybrydowej transakcji. Omawiany projekt nowelizacji reguluje kwestię zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w przypadku, w której dwa państwa uznają danego podatnika za podlegającego opodatkowaniu w tych państwach.

Jeżeli więcej niż jeden podmiot uzyska ulgę podatkową od świadczenia z przeniesionego instrumentu podatkowego, polski rezydent podatkowy będzie mógł odliczyć taką ulgę proporcjonalnie do uzyskanego dochodu.

Ponadto projekt reguluje sytuację, gdy zagraniczny zakład polskiego rezydenta nie jest traktowany przez przepisy prawa państwa trzeciego jako zagraniczny zakład. W takiej sytuacji do przychodów podatnika będą zaliczane dochody, jakby ten zakład był traktowany jak zagraniczny zakład podatnika.

Projekt przewiduje również zmiany w Ordynacji podatkowej, których celem jest ułatwienie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o wprowadzenie nowego numeru zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego (w skrócie NZSPT), który służy takiej wymianie informacji pomiędzy państwami UE, ale ma również na celu dostosowanie systemów prawnych państw UE do wymogów Komisji Europejskiej.

Większość przepisów omawianej nowelizacji ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Autor:

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Oceń ten artykuł: