Jeszcze wyższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Jeszcze wyższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Jeszcze wyższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Ministerstwo Finansów dostosowuje się do pędzącej inflacji podnosząc podatnikom stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Standardowa stawka, obowiązująca od 9 października 2014 r., jeszcze 8 lutego 2022 r. wynosiła 8%. Od 11 maja jest to już 13,5%.

Fiskus nalicza odsetki za zwłokę za zaległości podatkowe. Są one naliczane od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego, lub od dnia zwrotu przez organ nadpłaty, zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych lub na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, lub od dnia nienależnie pobranego przez płatnika lub inkasenta wynagrodzenia.

Ordynacja podatkowa przewiduje trzy stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych: podstawową, obniżoną i podwyższoną. Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej stosuje się w przypadku złożenia w odpowiednim terminie (6 miesięcy) korekty deklaracji podatkowej oraz zapłaty w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty całej zaległości podatkowej. Podwyższoną stawkę w wysokości 150% stawki podstawowej stosuje się do w przewidzianych w Ordynacji przypadkach do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym.

Do 8 lutego 2022 r. obowiązywała 8% stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżona 4%, podwyższona 12%. Od dnia 9 lutego 2022 r. podwyższono stawkę podstawową do 8,50% (obniżona 4,25%, podwyższona 12,75%). Miesiąc później, 9 marca 2022 r. stawka podstawowa wzrosła już do 10% (obniżona – 5%, podwyższona 15%). Od dnia 7 kwietnia, wskutek podwyższenia stopy lombardowej przez Radę Polityki Pieniężnej, stawka podstawowa odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wzrosła do 12% (obniżona 6%, podwyższona 18%). Na mocy Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 maja 2022 r. (M.P. poz. 468), od dnia 11 maja 2022 r. stawka podstawowa została wywindowana do 13,5%, co powoduje automatycznie wzrost stawki obniżonej do 6,75% i podwyższonej do 20,25%.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: