Do Rzecznik Praw Obywatelskich wpłynęło pismo sygnalizujące problem podwójnego opodatkowania spadku otrzymanego z zagranicy po osobach niemających związków z Polską oraz osób - nabywców

Spółka przedterminowo rozwiązała ze zleceniobiorcą umowę o świadczenie usług, wypłacając mu przy tym wynagrodzenie za okres wypowiedzenia oraz premie uznaniowe. Powzięła wątpliwość, czy będzie

W środę 16 marca w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za

Z dniem 31 grudnia 2021 r. upływa termin na ujawnienie informacji o realizowanej w 2020 roku strategii podatkowej i na zawiadomienie o tym fakcie