Jak złożyć wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Jak złożyć wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Jak złożyć wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W środę 16 marca w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (poz. 608). Każdy kto udzieli wsparcia może się starać o 40 zł dofinansowania za osobę za dzień pomocy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdy kto zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną może wystąpić o przyznanie świadczenia pieniężnego za okres do 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Z kolei na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, wysokość tego świadczenia wynosi 40 zł za osobę, której udzielana jest pomoc dziennie. Kwota ta może zostać podwyższona przez wojewodę w przypadku:

1) zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;
2) gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Wniosek o świadczenie należy złożyć w urzędzie gminy, która ma miesiąc na jego rozpatrzenie. W środę 16 marca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował wzór przedmiotowego wniosku (Dz.U. 2022, poz. 608). Prócz danych wnioskodawcy należy w nim wskazać liczbę osób, na które wnioskuje się o przyznanie świadczenia, adres miejsca pobytu przyjętych do zakwaterowania oraz numer rachunku, na który świadczenie zostanie wypłacone.

Składając wniosek należy, pod rygorem odpowiedzialności karnej, złożyć oświadczenie o prawdziwości podanych danych, jak i że w związku z pomocą danym osobom z Ukrainy nie otrzymano już wcześniej żadnego świadczenia, ani że pomoc im nie jest udzielana odpłatnie, np. że Ukraińcy nie płacą czynszu najmu. Choć rozporządzenie weszło w życie 16 marca, to wnioskodawcy mogą wystąpić o wypłatę świadczenia wstecz, od 24 lutego 2022 r. Na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia wystarczy zaznaczyć odpowiednie dni z kalendarza, w których została udzielona pomoc. W przypadku chęci ubiegania się o wypłatę świadczenia przez okres dłuższy niż 60 dni należy uzasadnić taki wniosek wypełniając odpowiednią rubrykę w formularzu.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: