Zmiany w zakresie stabilizującej reguły wydatkowej

Zmiany w zakresie stabilizującej reguły wydatkowej

Rząd przyjął 25 maja 2020 r. projekt zmian w ustawie o finansach publicznych, które rozciągną warunki stosowania instytucji klauzuli wyjścia ze stabilizującej reguły wydatkowej na stan epidemii.

Stabilizująca reguła wydatkowa służy ograniczaniu wzrostu wydatków sektora finansów publicznych w zależności od tempa wzrostu PKB. Zgodnie z art. 112aa ustawy o finansach publicznych, kwota wydatków na dany rok podmiotów takich jak: organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, Narodowy Fundusz Zdrowia, i innych wskazanych w tym przepisie, jest obliczona wg określonego wzoru. Z kolei art. 112d stanowi, że powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku wprowadzenia w kraju:

1) stanu wojennego;

2) stanu wyjątkowego na całym terytorium;

3) stanu klęski żywiołowej na całym terytorium.

Po wprowadzeniu tych stanów, kwotę wydatków i wielkość wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości PKB oraz sumę corocznych różnic między wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego oblicza Minister Finansów.

Teraz, w obliczu pandemii COVID-19 Ministerstwo Finansów chce rozszerzyć wyłączenie z art. 112d na sytuację wprowadzenia w kraju stanu epidemii. Zmiany mają pozwolić na większe wsparcie krajowej gospodarki w przypadku zaistnienia któryś z tych stanów. Dzięki nowelizacji, w przypadku ogłoszenia stanu epidemii ww. podmioty będą mogły nie stosować stabilizującej reguły wydatkowej. Powrót do jej stosowania nastąpi automatycznie w okresie od 2 do 4 lat od wystąpienia któregokolwiek z wymienionych stanów.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: