Rozliczenia podatkowe przychodów z udostępniania gry komputerowej

Czy przychody z tytułu udostępnienia gry komputerowej na zasadzie licencji można rozliczyć jako przychód ze sprzedaży praw majątkowych, nie prowadząc przy tym działalności gospodarczej? Czy niepełnoletni łączący te przychody z rodzicami, ma prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów? Z takimi pytaniami wystąpił na początku września 2019 r. uczeń liceum, współautor gry komputerowej, z której osiągał zyski.

 

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, ani nie jest zatrudniony na etacie. Współtworzona przez niego gra dystrybuowana jest online z przeznaczeniem do użytku na elektronicznych urządzeniach końcowych przez amerykańską firmę, na mocy udzielonej jej do tego licencji. Licealista udziela także licencji na działania promocyjne z udziałem jego znaków towarowych. Wnioskodawca zachowuje jednak pełnię praw autorskich. Firma sprzedaje licencję na używanie gry odbiorcom końcowym na swojej platformie internetowej, za co raz w miesiącu pobiera sobie z uzyskanych wpływów 30% prowizję, resztę przekazując autorom gry. Sam wnioskodawca służy usługę wsparcia dla użytkowników gry w sprawach technicznych.

Autor gry wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy uzyskiwane ww. sposób przychody z udzielanej licencji do użytkowania gry może ujmować jako przychód ze sprzedaży praw majątkowych, bez konieczności otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Z uwagi również na prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, powziął wątpliwość co do możliwości samodzielnego rozliczenia się z tych przychodów. Trzecie z jego zapytań dotyczyło możliwości ujęcia w swoim rozliczeniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tej działalności.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podzielił stanowisko wnioskodawcy, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody małoletnich dzieci, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. A ponieważ dochody małoletniego wnioskodawcy z praw majątkowych mieszczą się w pojęciu „dochodów z pracy małoletnich dzieci”, to nie podlegają łączeniu z dochodami rodziców.

Co do przychodów z praw autorskich, to należy je zaliczyć do uzyskanych z praw majątkowych, a te, zgodnie z art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęte są uprawnieniem twórcy do rozliczenia 50% kosztów uzyskania tych przychodów. Jak ostatecznie orzekł Dyrektor KIS w wydanej 27 września 2019 r. interpretacji indywidualnej:

„Dochody te podlegają opodatkowaniu według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a osiągnięte z tego tytułu przychody jako przychody z praw majątkowych (przy uwzględnieniu 50% kosztów ich uzyskania) wykazaniu w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ww. ustawy. W przedmiotowej sprawie zasadne jest złożenie takiego zeznania na imię i nazwisko Wnioskodawcy, podpisanego w Jego imieniu przez rodzica” (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.304.2019.2.MST).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: