Opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości dokonanej przez komornika w drodze licytacji

Organy egzekucyjne w administracji i komornicy sądowi są płatnikami podatku od dostawy towarów będących własnością dłużnika, dokonywanej w trybie egzekucji. Jak stwierdził jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 29 lipca 2019 r. interpretacji indywidualnej:

„…sprzedaż towarów będących własnością dłużnika będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik” (sygn. 0114 KDIP1-1.4012.294.2019.2.JO).

 

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił komornik, dokonujący sprzedaży należącej do dłużnika nieruchomości. Powziął on wątpliwość, co do konieczności opodatkowania podatkiem od towarów i usług tak dokonanej dostawy nieruchomości. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że na podstawie art. 18 ustawy o VAT, organy egzekucyjne postępowania egzekucyjnego w administracji oraz komornicy sądowi wykonujący czynności w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, są płatnikami podatku VAT w zakresie dostaw dokonywanych w trybie egzekucji. Ta sama ustawa definiuje podatnika m.in. jako osobę fizyczną, podlegającą na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu, a płatnika, jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemająca osobowości prawnej, obowiązaną na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Konkludując, organ interpretacyjny stwierdził, że:

„.. komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dostawy towaru dokonywanej w trybie egzekucji w przypadku, gdy wykonuje on czynności egzekucyjne. Komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika – dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik. W przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku. Jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów, to komornik jest zobowiązany do wystawienia faktury w imieniu i na rzecz dłużnika” (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.294.2019.2.JO).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: