Nowy wzór zarządzenia stosowanego w zabezpieczeniu należności pieniężnych

Nowy wzór zarządzenia stosowanego w zabezpieczeniu należności pieniężnych

We wtorek 25 lutego 2020 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia. Wprowadza on znowelizowany formularz zarządzenia, stosowanego w zabezpieczeniu należności pieniężnych.

Zmiana zarządzenia zabezpieczenia powodowana jest koniecznością dostosowania go do zmian wprowadzonych w życie Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1553). Na nowym zarządzeniu zostanie wskazane, że w przypadku sporządzenia go w postaci elektronicznej, jego wydruk stanowić będzie dowód tego, co zostało w nim stwierdzone. Formularz zostanie również dostoswany do zarządzenia zabezpieczenia przez wierzyciela w sytuacji, gdy zobowiązanym jest zmarły przedsiębiorca.

Kolejna z modernizacji wzoru zarządzenia zabezpieczenia obejmuje procedurę wskazywania przez wierzyciela wysokości odsetek za zwłokę, należnych od zobowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu, które również podlegają zabezpieczeniu.

Nowy wzór zarządzenia zawiera jeszcze kilka innych modyfikacji. Zamieszczone na nim będą m.in.: nazwa i adres siedziby organu egzekucyjnego, oraz imię i nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu tego organu.

Jeśli rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wejdzie w życie, dotychczasowy wzór zarządzenia, stanowiący obecnie załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia (Dz. U. 2014 poz. 645), będzie mógł być nadal stosowany jeszcze tylko przez 6 miesięcy. A rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: