Wartość ruchomości oraz praw majątkowych dla ustanowienia zastawów skarbowych z tytułu zobowiązań podatkowych w 2022 r.

Wartość ruchomości oraz praw majątkowych dla ustanowienia zastawów skarbowych z tytułu zobowiązań podatkowych w 2022 r.

Wartość ruchomości oraz praw majątkowych dla ustanowienia zastawów skarbowych z tytułu zobowiązań podatkowych w 2022 r.

Pod pozycją 739 w Monitorze Polskim RP z dnia 13 sierpnia opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie obowiązującej w 2022 roku wartości należącego do podatnika mienia, na którym można ustanowić zastaw skarbowy z tytułu zobowiązań podatkowych.

Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w wyniku doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących dochód Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, podmiotom tym przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12 400 zł, z zastrzeżeniem, że zastawem skarbowym nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki.

Wskazana w tym przepisie kwota jest uaktualniana co roku, a następnie ogłaszana w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wykonując tę delegację ustawową, obwieszczeniem z dnia 13 sierpnia 2021 r. obecny Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosił, że wysokość ww. kwoty na 2022 rok wynosi 13 900 zł.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: