Zmiany w wykazie podatników VAT

Sejm uchwalił  nowelizację ustawy o VAT oraz innych ustaw, która przewiduje, że od  1 września 2019 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępni elektroniczny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Ma to na celu ochronę podatników przed nieświadomym udziałem w karuzeli podatkowej oraz walkę z szarą strefą.

W wykazie znajdą się podatnicy, którzy nie zostali zarejestrowani jako płatnicy VAT, ci, którzy zostali wykreśleni z rejestru podatników VAT, podmioty, wobec których przywrócono rejestrację jako podatników VAT, jak również podatnicy zwolnieni z VAT.

Wykaz znajdzie się na stronie internetowej Ministra Finansów. Dostęp do niego będzie możliwy również poprzez stronę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wykaz umożliwi wgląd do danych dotyczących danego podatnika VAT za okres 5 lat poprzedzających rok jego sprawdzenia. Ograniczenie możliwości zadawania pytań do 5 lat wstecz wiąże się z tym, że sprawdzanie statusu kontrahenta za okresy wcześniejsze byłoby bezcelowe ze względu na okresy przedawnienia zobowiązań i prawa do korekty w VAT.

Wykaz będzie zawierał dane dotyczące między innymi podstawy prawnej odmowy rejestracji jako podatnika VAT, np. gdy dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są nieprawdziwe, gdy nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem lub gdy nie stawia się on na wezwanie urzędu skarbowego. W wykazie znajdzie się także podstawa prawna wykreślenia z rejestru lub też przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT. Ponadto do wglądu będą dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych w bankach lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej, prowadzonych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatnik będzie wykreślany z wykazu po upływie 5 lat od końca roku, w którym urząd skarbowy nie zarejestrował podmiotu jako podatnika VAT albo wykreślił go z rejestru podatników VAT.

Wykaz będzie na bieżąco aktualizowany. Dane zawarte w wykazie będą prostowane z urzędu przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub na wniosek. Podmiot, którego dane znajdą się w rejestrze, będzie mógł domagać się usunięcia lub sprostowania danych, które nie są zgodne z prawdą. Do wniosku o usunięcie lub sprostowanie trzeba będzie dołączyć uzasadnienie. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł odmówić sprostowania danych zawartych w wykazie, jeśli stwierdzi, że nie są one zgodne z prawdą.

Wykaz będzie bezpłatny, umożliwi podatnikom VAT sprawdzenie kontrahentów i ma zminimalizować ryzyko nieświadomego wzięcia udziału w wyłudzeniu VAT. Ponieważ wykaz będzie zawierał całą historię rejestracji podatników VAT, będzie można sprawdzić, czy kontrahent był zarejestrowanym podatnikiem VAT w danym okresie.

Uzyskanie informacji dotyczącej kontrahenta będzie możliwe po podaniu np. numeru NIP czy nazwy, a w przypadku osób fizycznych – imienia i nazwiska oraz numeru rachunku.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o VAT i innych ustaw trafił teraz do Senatu.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Oceń ten artykuł: