Dziesięć nowych aktów prawnych

Sąd Najwyższy oddalił skargę PGNiG w sprawie nałożonej na spółkę 10 mln kary

Zaledwie w jeden dzień – czwartek 29 listopada 2018 r. – Rządowe Centrum Legislacji opublikowało aż 10 nowych projektów aktów prawnych. Twórcą połowy z nich jest Minister Finansów.

Pierwszy z projektów Ministra Finansów dotyczy określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Zmianie ulegnie obowiązujący obecnie wzór wniosku PIT-16. Wprowadzenie zmian dyktowane jest koniecznością dostosowania formularza wniosku w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. 2018, poz. 1629). Dlatego też nowy formularz „Wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej” zawierać będzie m.in. zapisy o kierowaniu wniosku do organu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, czy też precyzujące zakres danych identyfikacyjnych podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku. Kolejny z projektów szefa resortu finansów określa wzór informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności.

Pozostałe projekty rozporządzeń autorstwa Ministra Finansów obejmują swoim zakresem zagadnienia dotyczące:

  • zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane;
  • wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego do przeprowadzenia czynności audytowych w celu ustalenia wykonywania określonych obowiązków przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych;
  • uchylenia ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

„Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego” aktualizuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie w związku z istotnymi zmianami stanu faktycznego, które mają znaczący wpływ na realizację obowiązującego do 30 czerwca 2020 r. planu dostosowania obiektów energetycznego spalania paliw do unijnych, zaostrzonych wymogów emisyjnych.

Po pierwsze, od 1 stycznia 2019 r. z Przejściowego Planu Krajowego chce wycofać się pięć dużych podmiotów, m.in. PGE Energia Ciepła S.A. oddział w Rybniku, czy Orlen Południe S.A. Po drugie, konieczność zmian podyktowana jest niezrealizowaniem w 2018 r. dwóch z zaplanowanych na ten termin inwestycji.

Pozostałe dwa opublikowane 29 listopada projekty, to: „Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną uczelni artystycznych”, „Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie gospodarki finansowej Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” oraz „Ustawa o Morskim Funduszu Rozwoju” autorstwa Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: