23 kwietnia 2019 r. upływa termin składania informacji przez przedsiębiorców urządzających gry hazardowe

Urządzający gry hazardowe oraz prowadzący działalność w tym zakresie, zobowiązani są do 21 dnia miesiąca, następującego po każdym kwartale kalendarzowym, do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub dyrektorowi izby administracji skarbowej wskazanych w ustawie o grach hazardowych informacji. W tym roku 21-ego oraz 22-ego wypada Wielkanoc, stąd obowiązek raportowania został przesunięty na dzień 23 kwietnia.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych:

„Podmioty urządzające gry hazardowe i prowadzące działalność w tym zakresie są obowiązane do przekazywania, na żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych, informacji dotyczących ich funkcjonowania” (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

Ustęp 2 tego artykułu wskazuje, że mogą być również przekazywane dyrektorowi izby administracji skarbowej, a informacjami tymi są zestawienia danych ekonomiczno-finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaźników ekonomicznych, a zwłaszcza wskaźnika zatrudnienia, oraz uzyskiwanych wskaźników statystycznych.

Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli jeszcze fiskusowi wymaganego raportu za I kwartał 2019 roku powinni się więc spieszyć, bo do upływu terminu na jego złożenie pozostało już tylko kilka dni. Zgodnie z ujawnionymi w ubiegłym roku danymi Ministerstwa Finansów, w 2017 r. za naruszenie ustawy o grach hazardowych, a w konsekwencji przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową kontroli, decyzjami I instancji wymierzono na podstawie art. 89 ust. 1 tej ustawy kary pieniężne w wysokości ponad 237 mln zł.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: