Zmiana zasad ustalania wysokości składek zdrowotnych dla przedsiębiorców

Zmiana zasad ustalania wysokości składek zdrowotnych dla przedsiębiorców

Zmiana zasad ustalania wysokości składek zdrowotnych dla przedsiębiorców

W środę 13 kwietnia 2022 r. weszły w życie nowe reguły ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych na zasadach ogólnych albo ryczałtem.

W ramach kolejnej nowelizacji prawa związanej z Polskim Ładem, Ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 807), ustanowiono iż:

1) przedsiębiorcy opodatkowani wg skali lub podatkiem liniowym:

  1. a) ustalając wysokość przychodów z działalności nie uwzględniają przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, z wyjątkiem:

– dochodów uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,

– osiągniętych z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu,

– określonych w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przychody nieprzekraczające w roku podatkowym kwoty 85 528 zł);

  1. b) ustalając wysokość dochodu uwzględniają szczególne zasady ustalania dochodu, o których mowa w art. 24 ust. 1–2b ustawy o PIT, w tym tzw. różnice remanentowe;
  2. c) prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, sporządzający remanent w trakcie roku mogą uwzględniać różnice remanentowe przy obliczaniu miesięcznej składki zdrowotnej;
  3. d) nie uwzględniają przy obliczaniu składki zdrowotnej ulg i odliczeń;
  4. e) ustalając dochód z działalności gospodarczej celem ustalenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, w brzmieniu obowiązującym od 13 kwietnia 2022 r., od przychodów ze zbycia środków trwałych, dochód ustalony szczególnym sposobem ustalania dochodu nie jest powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r.;
  5. f) ustalając dochód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 81 ust. 2 i ust. 2c pkt 1 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie powiększa się dochodu o różnicę remanentową, gdy remanent końcowy jest wyższy od remanentu początkowego;

2) przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

– ustalając wysokość przychodów dla celów ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie uwzględniają przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, z wyjątkiem przychodów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy o PIT.

 

Źródło danych: ZUS

Oceń ten artykuł: