Czy kandydaci do pracy poznają wysokość wynagrodzenia przed zatrudnieniem?

Czy kandydaci do pracy poznają wysokość wynagrodzenia przed zatrudnieniem?

Do Sejmu wpłynął projekt zmian w Kodeksie pracy. Przewiduje on, że pracodawcy będą musieli podawać wysokość wynagrodzenia w ofertach pracy. W myśl proponowanych zmian pracodawca, który nie poda wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę, albo je zmieni po podaniu w ogłoszeniu przy podpisywaniu umowy, narazi się na grzywnę do 30 tys. zł.

Poselski projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczy wszelkich form, w jakich pracodawcy przedstawiają oferty lub ogłoszenia o pracę. W myśl projektu pracodawcy będą musieli w ofertach pracy podać kwotę wynagrodzenia brutto. Jeżeli pracodawca poda maksymalne i minimalne wynagrodzenie, wówczas będzie musiał podać w ogłoszeniu o pracę, że wynagrodzenie będzie podlegało negocjacjom.

Kwota wynagrodzenia nie będzie mogła być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które jest określane co roku przez rząd na podstawie porozumienia rządu, pracodawców i strony związkowej lub przez rząd, gdy nie dojdzie do porozumienia w tej kwestii.

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów

Jednocześnie projekt przewiduje sankcje za brak podania wysokości wynagrodzenia w ofercie pracy lub podpisanie umowy o pracę, w której podano inną wysokość wynagrodzenia niż zapisaną w ogłoszeniu o pracę. Pracodawca albo osoba działająca w jego imieniu, która podpisze umowę o pracę z wynagrodzeniem mniejszym niż jest podane w ogłoszeniu o pracę, będzie podlegała grzywnie za wykroczenie w kwocie od 1000 zł do 30 000 zł. Grzywna w tej samej wysokości będzie też groziła pracodawcy lub osobie, działającej w jego imieniu, jeśli w ofercie lub ogłoszeniu o pracę nie poda wysokości wynagrodzenia.

Omawiana nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Zdecydowana większość Polaków opowiada się za podawaniem wysokości zarobków w ogłoszeniach o pracę

Z badania przeprowadzonego przez serwis Work Service wynika, że aż 84% Polaków chce, aby w ogłoszeniach o pracę podawana była wysokość wynagrodzenia.

Jak jest obecnie?

Obowiązujące obecnie przepisy nie regulują kwestii podawania wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę. Jednocześnie zobowiązują pracodawcę do zachowania w tajemnicy wysokości wynagrodzenia już zatrudnionych osób. Informacje dotyczące zarobków podlegają ochronie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych, jak i przepisów o ochronie danych osobowych. Przykładowo w uchwale z 16 lipca 1993 r., sygn. akt I PZP 28/93, Sąd Najwyższy orzekł, że ujawnienie bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia może stanowić naruszenie dobra osobistego w myśl przepisu art. 23 i art. 24 Kodeksu cywilnego. W uchwale tej Sąd Najwyższy orzekł również, że uprawnienie związków zawodowych do kontrolowania przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy wprawdzie daje im prawo kontrolowania wysokości wynagrodzenia pracownika, ale związek zawodowy nie może domagać się od pracodawcy podania informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika bez jego zgody.

Autor:

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Oceń ten artykuł: