Wspólne opodatkowanie ze zmarłym małżonkiem za 2018 rok

Zamieszczona na stronach Systemu Informacji Podatkowej broszura, dotycząca rocznych zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 rok, wskazuje warunki i sposoby dokonywania rozliczeń pozostających w związku małżeńskim, o ustroju wspólności majątkowej, małżonków.

 

Uprawnionymi do wspólnego rozliczenia podatkowego są ci małżonkowie, którzy w roku podatkowym byli polskimi rezydentami podatkowymi. Wspólnego rozliczenia mogą również dokonać rezydenci podatkowi jednego z państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub jeżeli jeden z nich podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej – jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Wspólnego rozliczenia nie mogą dokonać małżonkowie, gdy którykolwiek z nich był opodatkowany: podatkiem liniowym, zryczałtowanym podatkiem dochodowym za wyjątkiem dochodów z najmu, zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych, podatkiem tonażowym, lub według ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Zgodnie z pouczeniem zawartym w broszurze, wspólnego rozliczenia w PIT za 2018 rok mogą dokonać ci małżonkowie, którzy przez cały 2018 rok pozostawali w związku małżeńskim, o ustroju wspólności majątkowej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by opodatkować się wraz z nieżyjącym małżonkiem. Wniosek o to może złożyć małżonek, gdy zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub współmałżonek zmarł po upływie roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania podatkowego.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: