Nowe rozporządzenia w sprawie obowiązku udzielania skarbówce informacji o cenach transferowych

Nowe rozporządzenia w sprawie obowiązku udzielania skarbówce informacji o cenach transferowych

Nowe rozporządzenia w sprawie obowiązku udzielania skarbówce informacji o cenach transferowych

Ustawy podatkowe wymagają od podmiotów powiązanych corocznego składania w urzędach skarbowych informacji na temat cen transferowych. W poniedziałek 25 kwietnia 2022 r. Minister Finansów opublikował projekt rozporządzeń regulujących przekazywanie tych informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Podmioty powiązane, zobowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, a także realizujące określone w ustawie o PIT lub CIT transakcje kontrolowane, składają właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informację o cenach transferowych za rok podatkowy, w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu tego roku podatkowego.

Dwa nowe, projektowane przez Ministra Finansów rozporządzenia: a) w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz b) w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, określają szczegółowy zakres danych oraz treść oświadczeń zawartych w informacji wraz z objaśnieniami co do sposobu ich sporządzania.

Informacja o cenach transferowych ma zawierać m.in.:

  1. a) dane identyfikacyjne podmiotu, którego dotyczy informacja;
  2. b) ogólne informacje finansowe podmiotu;
  3. c) informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych z nimi zawieranych;
  4. d) informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji.

Objaśnienia jak sporządzać informację, zawiera załącznik do każdego z rozporządzeń. Przepisy nowych rozporządzeń będą mieć zastosowanie do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r. Dotychczasowe przepisy stosuje się do informacji składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r., ale nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: