Nowelizacja Prawa budowalnego i elektroniczny dziennik budowy

Nowelizacja Prawa budowalnego i elektroniczny dziennik budowy

Nowelizacja Prawa budowalnego i elektroniczny dziennik budowy

Uregulowanie funkcjonowania portalu e-Budownictwo i możliwość dokumentowania przebiegu budowy online – to najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym, jakie wprowadzić ma ustawa, nad którą obecnie pracuje rząd. Doregulowane zostały również przepisy w zakresie obowiązku ustanowienia kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz dotyczące rozbiórki, jak i nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie i załączników projektu budowlanego.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 1 kwietnia ukazał się Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (nr z wykazu UD196). Rząd planuje nim wprowadzić następujące zmiany:

  • umożliwienie prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej;
  • możliwość prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej;
  • wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie portalu e-Budownictwo;
  • zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej poprzez system teleinformatyczny;
  • modyfikacja procesu przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane oraz trybu pracy organów samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa m.in. wprowadzenie norm prawnych dopuszczających przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane w sposób bardziej elastyczny – tj. w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego;
  • organizację okręgowych zjazdów izb samorządu zawodowego;
  • umożliwienie pracy w trybie zdalnym krajowym i okręgowym sądom dyscyplinarnym izb samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa;
  • zagwarantowanie stronom i uczestnikom postępowania członkom samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, prawa dostępu do zapoznania się z aktami sprawy także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jak wyjaśniono w Uzasadnieniu do projektu ustawy: „Niniejszy projekt ustawy dotyczy zagadnienia cyfryzowania rejestracji przebiegu robót budowlanych. Projektowane zmiany mają umożliwić dokonywanie wpisów dotyczących zdarzeń zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych w postaci elektronicznej (…) Jednocześnie zachowana zostanie dotychczasowa postać prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów, czyli postać papierowa. Natomiast inwestor będzie miał od tej pory możliwość wyboru, czy chce, aby w procesie budowlanym wpisy dotyczące zdarzeń zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych były dokonywane w postaci papierowej czy elektronicznej” (nr z wykazu UD196).

Proponowane zmiany mają wejść w życie w III kwartale 2021 roku.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: