Firma budowlana zatrudniająca za granicą pracowników dłużej niż 183 dni w roku nie musi pobierać zaliczek PIT

Polska spółka, zatrudniająca pracowników do prac budowlanych na terenie kraju oraz za granicą – w Niemczech, wystąpiła do organu podatkowego z zapytaniem, o prawidłowość realizacji w tych warunkach obowiązków poboru zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń tych pracowników.

 

Jedna ze spółek z o.o., będąca polskim rezydentem podatkowym, trudniąca się działalnością budowlaną, polegającą m.in. na budowaniu konstrukcji stalowych, planuje część swoich usług świadczyć na terytorium Niemiec, gdzie prace wykonywać będą zatrudnieni przez nią na umowę o pracę pracownicy. Wszyscy oddelegowani pracownicy będą mieszkać w wynajmowanych przez spółkę kwaterach. Zgodną intencją pracodawcy, jak i pracowników zawierających ze spółką umowę o pracę będzie przebywanie i wykonywanie pracy na terenie Niemiec przez okres dłuższy niż 183 dni. Skrócenie tego okresu będzie możliwe tylko w wyjątkowych wypadkach, jak np. przedterminowe wypowiedzenie umowy o pracę.

Spółka, jako pracodawca, wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o potwierdzenie, że nie będzie na niej ciążył obowiązek poboru zaliczek na podatek od dochodu pracowniów z tytułu wynagrodzenia za pracę od pierwszego dnia pobytu pracownika poza granicami Polski, jeżeli okres zatrudnienia pracowników oraz przebywania na terytorium Niemiec będzie dłuższy niż 183 dni dwunastomiesięcznego roku podatkowego.

Dyrektor KIS w wydanej 25 września 2019 r. interpretacji indywidualnej zgodził się ze spółką. Przywołując zapisy Umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Niemczech, wówczas Polska zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania. Z kolei zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium RP, pod warunkiem, że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza jej terytorium. Mając na uwadze wskazane przepisy, Dyrektor KIS stwierdził:

„Zważywszy więc na okoliczności faktyczne wskazane we wniosku (…) z których wynika, że Wnioskodawca jako pracodawca przewiduje, że okres zatrudnienia pracowników (na podstawie zawartych kontraktów) oraz przebywania na terytorium Niemiec będzie dłuższy łącznie niż 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, uznać należy, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od dochodu uzyskiwanego przez tych pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę wykonywaną w Niemczech począwszy już od pierwszego dnia, w którym praca będzie przez nich tam wykonywana” (interpretacja indywidualna z 25.09.2019 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.287.2019.2.MM).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: