Nowy wzór informacji CIT-15J o podatnikach posiadających prawo do udziału w zysku spółki jawnej obowiązujący od 1 stycznia 2022 r.

Nowy wzór informacji CIT-15J

Nowy wzór informacji CIT-15J

Polski Ład od 1 stycznia 2022 r. rozszerza obowiązek złożenia informacji o podatnikach podatku dochodowego, posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego prawa do udziału w zysku spółki jawnej, na nowo utworzone spółki jawne oraz spółki jawne powstałe wskutek przekształcenia. Zeznanie należy złożyć w terminie 14 dni licząc od dnia zarejestrowania. Spowodowało to konieczność odpowiedniego dostosowania deklaracji CIT-15J.

Wymienieni wyżej podatnicy zobowiązani są składać do naczelnika urzędu skarbowego informację o wielkości przysługujących im praw do udziału w zysku w spółce jawnej bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego oraz pozwalającą na identyfikację tych podmiotów. Obowiązek obejmuje spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Informację muszą składać przed rozpoczęciem każdego kolejnego roku obrotowego spółki jawnej. Spółki zobowiązane się również do aktualizacji złożonych informacji w przypadku zaistnienia w nich zmian w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Ustawa zmieniająca od nowego roku wiele ustaw podatkowych zwana Polskim Ładem od 1 stycznia 2022 r. obejmuje ww. obowiązkiem nowo utworzone spółki jawne oraz spółki jawne powstałe wskutek przekształcenia innej spółki.

Minister Finansów 20 grudnia opublikował projekt rozporządzenia w sprawie zmodyfikowanego wzoru informacji o podatnikach wspomnianego podatku dochodowego. Rozporządzenie określa wzór:

1) informacji CIT-15J;

2) załącznika do informacji CIT-15J – załącznika o danych podatnika podatku
dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej (CIT/JW), zawierający w szczególności:

  1. a) imię i nazwisko lub firmę (nazwę), miejsce zamieszkania lub adres firmy, numer identyfikacji podatkowej oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:

– wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej,

– osiągającego dochody z tej spółki podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej;

  1. b) nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego, za pośrednictwem którego podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej, oraz wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: