Wydatki związane z przeniesieniem rezydencji podatkowej do Polski

Wydatki związane z przeniesieniem rezydencji podatkowej do Polski

Wydatki związane z przeniesieniem rezydencji podatkowej do Polski

Polski Ład wprowadza od 1 stycznia 2022 r. liczne zmiany w systemie podatkowym. Jedną z nich jest ustanowienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwości skorzystania z opodatkowania ryczałtem przychodów zagranicznych przez osoby przenoszące miejsce zamieszkania na terytorium Polski. By móc skorzystać z tego ryczałtu trzeba jednak spełnić szereg warunków. Jednym z nich jest konieczność ponoszenia wydatków na określone cele gospodarczo-społeczne. W środę 8 grudnia Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia, który wskazuje katalog tych wydatków, a który zacznie obowiązywać z nowym rokiem.

Zgodnie z dodawanym do ustawy o PIT, a wchodzącym w życie od 1 stycznia 2022 r., Rozdziałem 6b, podatnik przenoszący swoją rezydencję podatkową do Polski będzie miał możliwość wyboru szczególnych zasad opodatkowania przychodów osiąganych za granicą, a więc takich przychodów, do których polski fiskus nie miałby praw, gdyby podatnik nie przeniósł swojego miejsca zamieszkania na terytorium RP. Ta oferta wyboru dotyczy wyłącznie podatników będących osobami fizycznymi.

Podatek wynosi 200 000 złotych za każdy rok podatkowy, bez względu na wysokość uzyskanego przychodu. Dodatkowo, przenoszący swoją rezydencję podatkową do Polski będzie  zobowiązany do ponoszenia wydatki na określone cele gospodarczo-społeczne w łącznej kwocie co najmniej 100 000 zł rocznie. Taki sposób rozliczeń podatnik stosować będzie przez 10 kolejnych lat.

Jak stanowi wchodzący w życie 1 stycznia 2022 r. art. 30m ust. 1 ustawy o PIT: „Podatnik jest obowiązany do poniesienia wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej, których rodzaje są określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, w wysokości co najmniej 100 000 zł w roku podatkowym począwszy od roku podatkowego następującego bezpośrednio po roku podatkowym, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

W środę 8 grudnia na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów wydatków uprawniających do skorzystania z prawa do opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych poza terytorium RP przez osoby przenoszące tu miejsce zamieszkania (nr z wykazu 484). Wydatkami tymi będą:

1) darowizny przekazane organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wskazanym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań z zakresu:

  1. a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  2. b) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  3. c) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  4. d) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  5. e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego lub
  6. f) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2) wydatki poniesione bezpośrednio na:

  1. a) określonego typu działalność sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę;
  2. b) nabycie zabytkowej nieruchomości;
  3. c) opiekę nad zabytkową nieruchomością;
  4. d) nabycie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: