Wypłaty należności z rachunków papierów wartościowych lub zbiorcze

Wypłaty należności z rachunków papierów wartościowych lub zbiorcze

Od 1 stycznia 2022 r. w związku z Polskim Ładem zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie podatku dochodowego. W czwartek 2 grudnia pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji, o którym mowa w art. 41d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nr z wykazu 476).

Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wejdzie w życie nowy przepis art. 41d. Stanowi on, że organ podatkowy na wniosek złożony przez podatnika, płatnika lub podmiot dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze wydaje opinię o stosowaniu przez płatnika stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobraniu , podatku zgodnie z taką umową (opinia o stosowaniu preferencji), jeżeli we wniosku zostało wykazane przez wnioskodawcę spełnienie warunków zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wniosek składa się w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw finansów publicznych. Koszt złożenia wniosku to 2 000 zł.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji, o którym mowa w art. 41d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym projektem, ww. wniosek należy przesyłać za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego pod adresem podanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Z kolei urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego:

1) zapewniać będzie integralność przekazanego wniosku;

2) zawierać będzie datę i godzinę przekazania wniosku, stanowiąc dowód doręczenia dokumentu.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: