Opodatkowanie dochodu uzyskanego przez polską firmę ze sprzedaży nieruchomości położonej w Czechach

Opodatkowanie dochodu uzyskanego przez polską firmę ze sprzedaży nieruchomości położonej w Czechach

W środę 8 stycznia 2020 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną ws. sposobu rozliczenia w CIT dochodu osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości położonej w Czechach, a wykorzystywanej na ich terytorium przez zlikwidowany zagraniczny zakład polskiej spółki.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwróciła się polska spółka z o.o., prowadząca działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. W 2003 roku utworzyła w Czechach swój zagraniczny zakład, w zakresie którego działalności spółka była podatnikiem czeskiego podatku dochodowego od osób prawnych. W 2018 r. zlikwidowała go jednak z uwagi na jego nierentowność. W kwietniu 2019 r. spółka sprzedała położoną w Czechach nieruchomość, w której zlikwidowany zakład zagraniczny prowadził działalność.

W związku z zaistniałą sytuacją, spółka stała na stanowisku, że zgodnie z polsko-czeską umową z dnia 13 września 2011 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2012 r., poz. 991 z późn. zm.), w przedmiocie dochodu uzyskanego ze sprzedaży położonej w Czechach nieruchomości, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Czechach, z tym zastrzeżeniem, że odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód uzyskany w Czechach. Zastosowanie znajdzie tu metoda odliczenia proporcjonalnego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za w pełni prawidłowe i na mocy art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpił od przedstawienia uzasadnienia prawnego.

„Wnioskodawca rozliczy dochód osiągnięty ze sprzedaży Nieruchomości położonej w Czechach kalkulując zobowiązanie główne w podatku CIT, poprzez obliczenie podatku CIT od całości dochodu (obliczonego jako suma dochodu osiągniętego na terytorium Polski oraz dochodu ze sprzedaży Nieruchomości położonej w Czechach), od którego zostanie odjęty zapłacony czeski podatek dochodowy (przy czym kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Czechach)” (interpretacja indywidualna z 8 stycznia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.434.2019.2.ANK).

 Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: