Nowe zasady opodatkowania VAT bonów

Określenie zasad opodatkowania bonów to cel przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o VAT.

Chodzi o dostosowanie ustawy o VAT do:

  • dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi oraz
  • dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów ustawy o VAT odpłatne wydanie bonu nie podlega opodatkowaniu VAT. Wydanie bonu nie wiąże się z obowiązkiem podatkowym w VAT. Opodatkowaniu VAT podlega dostawa towarów lub świadczenie usług w wyniku realizacji bonu. Jeżeli przed dostawą nastąpiła zapłata zaliczki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty.

Projekt nowelizacji zawiera definicję bonu, bonu jednego przeznaczenia, bonu różnego przeznaczenia, emisji bonu i transferu bonu. I tak np. bonem jednego przeznaczenia jest bon, przy którym miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług oraz kwota podatku z tytułu dostawy są znane w momencie jego emisji. Natomiast bon różnego przeznaczenia to bon inny niż bon jednego przeznaczenia.

Transfer, czyli emisja bonu jednego przeznaczenia przez podatnika, który działa we własnym imieniu, jest dostawą towaru lub świadczeniem usług. Podatnik będzie miał obowiązek odprowadzenia VAT od wprowadzenia bonu do obrotu. Przekazanie towarów lub świadczenie usług w zamian za bon przez dostawcę, lub usługodawcę będzie podlegało opodatkowaniu.

W przypadku bonu jednego przeznaczenia, który nie został zrealizowany i który emitent przyjmuje z powrotem i zwraca pieniądze klientowi, emitent będzie mógł skorygować podatek VAT.

W przypadku niewykorzystania bonów różnego przeznaczenia nie dochodzi do dostawy towarów lub usług.

Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w przypadku transferu bonu jednego przeznaczenia będzie powstawał w momencie dokonania transferu tego bonu. Jeżeli podatnik podczas transferu bonu działa w imieniu innego podatnika, to stanowi on dostawę towarów lub świadczenie usług przez zlecającego transfer.

W przypadku usług elektronicznych świadczonych na rzecz klientów z innych państw Unii Europejskiej projekt wprowadza próg 42 tys. zł, do którego podatnicy mający siedzibę w Polsce będą mogli rozliczać VAT z tytułu wykonania tych usług na zasadach, jakie obowiązują w Polsce.

Projekt określa warunki, jakie muszą być spełnione, aby wskazane wyżej usługi elektroniczne zostały opodatkowane w kraju.

Projekt nakłada też obowiązek prowadzenia ewidencji, która ma służyć określeniu wartości usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Omawiany projekt nowelizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Projekt trafi teraz pod obrady rządu.

Autor:

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: