Rząd zakaże umundurowanym uczestnictwa w strajkach, zgromadzeniach i innych manifestacjach publicznych

Rząd zakaże umundurowanym uczestnictwa w strajkach, zgromadzeniach i innych manifestacjach publicznych

Rząd zakaże umundurowanym uczestnictwa w strajkach, zgromadzeniach i innych manifestacjach publicznych

W poniedziałek 9 sierpnia do legislacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (nr z wykazu 101). Jak tłumaczy MON, ma to m.in. zapobiec błędnemu utożsamianiu uczestników zgromadzeń i strajków z członkami regularnych Sił Zbrojnych RP.

Autorzy projektu uzasadniają, że wybuch pandemii COVID-19 spowodował rosnące konflikty i niepokoje społeczne, przejawiające się narastającą agresją niektórych grup społecznych. Ministerstwo Obrony Narodowej dostrzegło w związku z tym konieczność określenia sytuacji, w których używanie munduru wojskowego lub jego części będzie zabronione, m.in. by z uwagi na konieczność poszanowania tradycji wolnościowych i postaw patriotycznych Narodu Polskiego, nie utożsamiać uczestniczących w tych przejawach agresji z członkami polskich Sił Zbrojnych. Jak prezentuje się katalog przypadków, w których noszenie munduru wojskowego lub jego części będzie zakazane? Zakaz noszenia obowiązywać ma w:

1) przedsięwzięciach, które mogą godzić w dobre imię lub interes Sił Zbrojnych;

2) strajkach, demonstracjach, manifestacjach i zgromadzeniach mających na celu wspólne wyrażanie stanowiska w sprawach publicznych;

3) zgromadzeniach i przedsięwzięciach naruszających porządek i spokój publiczny;

4) w działaniach mających na celu niszczenie lub uszkadzanie mienia, w tym mienia publicznego lub, które mogą doprowadzić do takiego zniszczenia lub uszkodzenia;

5) w działaniach mających na celu naruszenie nietykalności cielesnej osób realizujących zadania na rzecz dobra wspólnego;

6) przedsięwzięciach mających na celu publiczne manifestowanie poglądów, które mogą naruszać wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela.

Rozporządzenie znajduje się obecnie (11 sierpnia 2021 r.) na etapie uzgodnień resortowych. Wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu.

Nie wszyscy żołnierze, wojskowi i byli wojskowi muszą się jednak obawiać sankcji za noszenie munduru w „niewłaściwych” miejscach i zgromadzeniach. Jak uspokaja bowiem Minister Obrony Narodowej: „… projektowana regulacja nie wpłynie na możliwość noszenia mundurów lub ich części, których wzór został określony w przepisach wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przez np. osoby używające ich w celach rekreacyjnych np. wędkarze czy myśliwi” (Uzasadnienie projektu rozporządzenia, nr z wykazu 101).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: