Pracowita noc Dziennika Ustaw

Pracowita noc Dziennika Ustaw

Podczas wtorkowej konferencji prasowej (31 marca 2020 r.), Premier wraz z Ministrem Zdrowia ogłosili kolejne ograniczenia w funkcjonowaniu krajowego rynku towarów i usług powodowane koniecznością walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Sejm w błyskawicznym tempie procedował proponowane przez Rząd zmiany prawne. Tylko w dniach 30 i 31 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano aż 22 nowe akty prawne.

Najważniejsze zmiany to te dotyczące ogółu społeczeństwa, a więc ograniczające swobodę poruszania się i przemieszczania obywateli, a także zamykające czasowo, od 1 kwietnia 2020 r., działalność kolejnych branż, takich jak fryzjerska, kosmetyczna i hotelarska. Pracodawcy muszą do 2 kwietnia dostosować miejsca pracy pracowników do wymogów ochronnych przed koronawirusem, poprzez zachowanie min. 1,5 m odległości między nimi.

Ale zmiany mają przede wszystkim chronić miejsca pracy i zahamować falę wzrostu bezrobocia. Pakiet tzw. Tarczy Antykryzysowej przewiduje dla określonej grupy przedsiębiorców, w tym i dla pracodawców, całkowite lub częściowe zwolnienia z obowiązkowych składek ZUS, wydłużenia terminów na spełnienie obowiązków skarbowych, informacyjnych, czy innych, które mogłyby zaprzątać im głowę czymś innym, niż ratowanie biznesu i miejsc pracy. Nowe przepisy to także zmiany w zasiłkach opiekuńczych, wstrzymanie pasażerskiego transportu kolejowego poza granice Polski, i wiele wiele innych.

We wtorek 31 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano:

–  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (poz. 570);

–  Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (poz. 569);

–  Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (poz. 568);

–  Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz. 567);

–  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 566);

–  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (poz. 565);

–  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz. 564);

–  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (poz. 563);

–  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (poz. 562);

–  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (poz. 561);

–  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (poz. 560);

–  Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Kataru Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r. (poz. 559).

We poniedziałek 30 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano:

–  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (poz. 548);

–  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich (poz. 549);

–  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (poz. 550);

–  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (poz. 551);

–  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (poz. 552);

–  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kołach gospodyń wiejskich (poz. 553);

–  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (poz. 554);

–  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady (poz. 555);

–  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (poz. 556);

–  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim (poz. 557);

–  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Obrzycko w województwie wielkopolskim (poz. 558).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: