Nowe przepisy regulujące rynek sekurytyzacji

Sejm uchwalił rządową nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu dostosowanie prawa polskiego do unijnego rozporządzenia i wprowadza uregulowanie działalności podmiotów funkcjonujących na rynku sekurytyzacji.

Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 28.12.2017, s. 35). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 17 stycznia 2018 r., a jego przepisy powinny być stosowane od 1 stycznia 2019 r.

Wskazane wyżej rozporządzenie zawiera definicję sekurytyzacji. Jest nią transakcja lub program, w którym ryzyko kredytowe ulega podziałowi na transze.

Rozporządzenie reguluje wymogi wobec podmiotów, które uczestniczą w rynku sekurytyzacji, jak również między innymi kwestie związane z utworzeniem systemu informacji o transakcjach sekurytyzacji.

Omawiana nowelizacja nakłada na Komisję Nadzoru Finansowego wymogi związane z nadzorem nad wykonywaniem wskazanego wyżej rozporządzenia. Komisja Nadzoru Finansowego będzie miała prawo kontrolować podmioty uczestniczące w transakcjach sekurytyzacji. W ramach kontroli pracownicy KNF będą mogli między innymi kontrolować dokumenty, żądać pisemnych i ustnych wyjaśnień, wglądu do danych z systemu informatycznego. KNF będzie mogła również zażądać kopii dokumentu na koszt kontrolowanego. Projekt zastrzega, że KNF będzie mogła kontrolować wyłącznie dokumenty dotyczące kontrolowanego podmiotu.

KNF będzie mogła prowadzić postępowanie wyjaśniające wobec podmiotów uczestniczących w transakcjach sekurytyzacji.

KNF uzyska prawo nakładania sankcji administracyjnych i środków naprawczych zawartych we wskazanym wyżej rozporządzeniu. Będą one mogły polegać przykładowo na nakazaniu zaprzestania danego zachowania, wystąpieniu do jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji, jednostki inicjującej lub sponsorującej z wnioskiem o odwołanie członka zarządu odpowiedzialnego za naruszenie przepisów, zawieszeniu członka zarządu wymienionych wcześniej podmiotów lub zakazaniu dalszego pełnienia przez niego funkcji.

KNF będzie mogła publikować na stronie internetowej informacje o nałożeniu sankcji.

KNF będzie mogła też nałożyć kary pieniężne w kwocie 20 869 500 zł, a w przypadku zakładu ubezpieczeń – w wysokości 10% składki brutto z ostatniego sprawozdania finansowego, a jeżeli bezpodstawnie uzyskanych korzyści nie można ustalić – w wysokości dwukrotności kwoty uzyskanych korzyści lub unikniętej straty.

Nowelizacja wprowadza również sankcje karne w razie utrudnienia kontroli podmiotu uczestniczącego w sekurytyzacji. W takim wypadku przepisy przewidują grzywnę do 500 tys. zł, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecnie trafiła do Senatu.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz

zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Oceń ten artykuł: