Dłuższy termin na złożenie sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego za 2022

Dłuższy termin na złożenie sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego za 2022

Dłuższy termin na złożenie sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego za 2022

Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego przewiduje dłuższy termin na złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w 2022 roku (nr z wykazu legislacyjnego – 6).

Zgodnie z art. 23 ust. 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego na mocy projektowanego rozporządzenia chce, powołując się na art. 15zzzzze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wydłużyć ten termin w odniesieniu do sprawozdań za 2021 rok do dnia 15 października 2022 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: