Nieodpłatne pełnienie funkcji prezesa spółki nie jest świadczeniem nieodpłatnym

Jedna ze spółek z o.o. , posiadająca polską rezydencję podatkową, w której zarządzie zasiadał tylko jeden członek – prezes zarządu, będący jednocześnie wyłącznym udziałowcem spółki, wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, czy sprawowana nieodpłatnie funkcja prezesa spółki stanowi dla niej przychód zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Jak stanowi przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, przychodami są wartości otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Spółka stała na stanowisku, że przepis ten nie będzie miał w opisanym przez nią przypadku zastosowania, bo choć prezes za sprawowanie swej funkcji nie pobiera wynagrodzenia, niemniej świadczenie to nie jest nieodpłatne, gdyż w przyszłości uzyska za nie korzyść majątkową, np. w postaci dywidendy. Nieistotne jest przy tym, czy uzyskane przez niego w przyszłości świadczenie wzajemne będzie miało zbliżoną wartość ekonomiczną, czy nie. Liczy się bowiem tylko sam fakt, że pełniąc funkcję prezesa może spodziewać się uzyskania przysporzenia majątkowego. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 18 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 949/09.

W wydanej 1 października 2019 r. interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację spółce. W umowie łączącej spółkę kapitałową z jej wspólnikami jej fundamentalnym elementem są wynikające z tej umowy świadczenia, np. obowiązek wniesienia wkładu na kapitał zakładowy, czy dopłat, a także pełnienie funkcji w organach spółki. W zamian wspólnikom przysługują określone prawa majątkowe, tj. możliwość osiągnięcia przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółce, czy prawo do dywidendy. Mimo więc spełniania tych świadczeń bez wynagrodzenia, spełniający je mogą uzyskać korzyść majątkową w innej postaci, co stanowić będzie ekwiwalentem wynagrodzenia za świadczone w spółce usługi. A zatem:

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie pełnienie funkcji prezesa zarządu bez wynagrodzenia przez wyłącznego udziałowca Spółki nie stanowi dla Wnioskodawcy nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.363.2019.1.KS).

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: