Spółka akcyjna podwyższa swój kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, które jedyny jej udziałowiec obejmuje w zamian za dokapitalizowanie lub

Twórca projektów koncepcyjnych, budowlanych oraz instalacji elektrycznych wystąpił do organu podatkowego z pytaniem o kwalifikację przychodów osiąganych z tego tytułu,

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć olejów smarowych oznaczonych kodem CN 2710 19 91. Istotnym dla niej

Przedsiębiorca, w oparciu o kontrakt menadżerski, świadczy usługi zarządzania na rzecz spółki akcyjnej, w której pełni funkcję dyrektora. Przyjął formę