Obowiązki akcyzowe związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych

Obowiązki akcyzowe związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych

Obowiązki akcyzowe związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć olejów smarowych oznaczonych kodem CN 2710 19 91. Istotnym dla niej są dwa zagadnienia: ustalenie momentu powstania obowiązku w podatku akcyzowym oraz możliwość złożenia zabezpieczenia akcyzowego w formie ryczałtowej.

Działający w formie spółki z o.o. przedsiębiorca, dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć olejów smarowych oznaczonych kodem CN 2710 19 91 celem ich dalszej odsprzedaży podmiotom zużywającym te oleje to celów innych niż opałowe i napędowe. Spółka posiada czasową zgodę naczelnika urzędu skarbowego na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu akcyzy, powstałych lub mogących powstać w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabywania wyrobów akcyzowych wysyłanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, dla zarejestrowanego odbiorcy, w okresie od 2019 r. do 2021 r.

Spółka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem:

  1. czy prawidłowo rozpoznaje obowiązek w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia ww. olejów w dniu ich otrzymania, a więc składa deklarację uproszczoną na formularzu AKC-U/A i wpłaca zadeklarowaną akcyzę w terminie 10 dni od dnia tak rozpoznanego obowiązku podatkowego?
  2. czy obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego spółka może realizować poprzez złożenie zabezpieczenia ryczałtowego ustalonego na warunkach i w trybie art. 65 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych oraz ewentualnych opłat paliwowych, do których zapłaty spółka mogłaby być zobowiązana w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem ww. olejów?

Dyrektor KIS, w zakresie pytania pierwszego zgodził się z przedsiębiorcą, potwierdzając, że prawidłowo rozpoznaje obowiązek podatkowy w akcyzie w ramach WDT olejów smarowych CN 2710 19 91 z dniem ich otrzymania na terytorium kraju, na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym, a także składa deklarację uproszczoną na formularzu AKC-U/A oraz wpłaca zadeklarowaną akcyzę w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 3a ustawy.

Uznał jednak, że nieprawidłowo spółka sądzi, iż może składać zabezpieczenie ryczałtowe w okolicznościach opisanych w pytaniu drugim. Jak stwierdził w wydanej 8 kwietnia 2021 r. interpretacji indywidualnej:

„… właściwy naczelnik urzędu skarbowego wyraża zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego (…) na wniosek podmiotu określonego w art. 65 ust. 1, który spełnia warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4. (…) przepis art. 65 ust. 1 ustawy zawiera zamknięty katalog podmiotów, którym przysługuje uprawnienie do założenia zabezpieczenia ryczałtowego. Przy czym, ustawodawca nie wskazał w tym katalogu podmiotu dokonującego nabycia wyrobów akcyzowych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy. Tym samym, w opisanych przypadkach nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych spoza załącznika nr 2, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy Spółka nie będzie uprawniona do złożenia zabezpieczenia ryczałtowego” (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.28.2021.1.JS).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: