Przeniesienie praw autorskich do projektów a rozliczenia podatkowe

Przeniesienie praw autorskich do projektów a rozliczenia podatkowe

Przeniesienie praw autorskich do projektów a rozliczenia podatkowe

Twórca projektów koncepcyjnych, budowlanych oraz instalacji elektrycznych wystąpił do organu podatkowego z pytaniem o kwalifikację przychodów osiąganych z tego tytułu, a także o granice rozliczania kosztów ich uzyskania.

Przedsiębiorca, czynny podatnik VAT, rozliczał prowadzoną przez siebie jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Przychody ewidencjonował w księdze przychodów i rozchodów jako pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej. W jej ramach wykonuje również projekty koncepcyjne, budowlane oraz wykonawcze instalacji elektrycznych, pod którymi się podpisuje i posiada upoważnienie do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykorzystaniem dzieł, jakimi są wykonane przez niego projekty.

W swojej działalności często wykonuje takie projekty na zlecenie innych firm. Z chwilą odbioru projektu przez zlecającego, przedsiębiorca przenosi na niego autorskie prawa majątkowe do projektu lub jego części na wyznaczonych polach eksploatacji. Przyjęcie projektu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim następuje w momencie wygaśnięcia roszczeń z tytułu rękojmi za jego wady. Tak osiągane przychody spełniają definicję przychodów z praw autorskich.

Przedsiębiorca wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o potwierdzenie dwóch kwestii:

  1. że osiągane dochody może zaliczać do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, jak i że nie ma obowiązku wyodrębniania tych przychodów ze wszystkich osiąganych przez siebie z działalności gospodarczej przychodów, pomimo że spełniają definicję praw autorskich;
  2. do przychodów osiąganych w ramach zawieranych umów zlecenia na wykonanie projektów, a klasyfikowanych jako osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie mogą być stosowane 50% koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PIT, bowiem wnioskodawca może do KUP zaliczyć wszystkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT).

W wydanej 16 kwietnia 2021 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni zgodził się z przedsiębiorcą. Przyznając mu rację, stwierdził: „Jeżeli w ramach działalności gospodarczej wykonywanej zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu, na własny lub cudzy rachunek, podatnik osiąga przychody, które jednocześnie odpowiadają opisowi przychodów z innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła przychodu i nie zostały zaliczone w sposób jednoznaczny do tego źródła, to przychody te należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej. (…) do jego przychodów (…) nie mogą mieć zastosowania 50-procentowe koszty. (…) Koszty uzyskania przychodów Wnioskodawca jest obowiązany ustalać na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym os osób fizycznych” (sygn. 0115-KDIT1.4011.56.2021.1.MN).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: