Nadanie pisma w państwie UE i EFTA równe w skutkach z nadaniem pisma w Polsce

16 stycznia 2019 r. został skierowany do I czytania w Sejmie „Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego” (druk 3144), który zrównać ma skutki nadania pisma w sprawie administracyjnej w zagranicznej placówce pocztowej w Unii Europejskiej, ze skutkami nadania takiego pisma w polskiej placówce operatora pocztowego.

 

Senat przekazał projekt do Sejmu na skutek wniesionej 24 listopada 2017 r. obywatelskiej petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu umożliwienia nadawania pism u operatorów pocztowych w państwach Unii Europejskiej ze skutkiem zachowania terminu (petycja P9-50/17). Dotyczy on zmiany art. 57 § 5 ust. 2, bądź dodania ust. 2a do art. 57 § 5 w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Senat jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu projektu ustawy, która dodatkowo zmienić ma art. 40 § 4 k.p.a. oraz rozciągnąć doniosłość nadania w zagranicznej placówce pisma w postępowaniu administracyjnym na kraje członkowskie EFTA.

U podstaw uzasadnienia skierowanego do Sejmu projektu znalazła się, m.in. konieczność ułatwienia polskim obywatelom udziału w obrocie prawnym w przypadkach gdy przebywają zagranicą. Aktualnie jedyną szansą na dochowanie terminu administracyjnego do wniesienia pisma jest złożenie go w polskim konsulacie. Za wprowadzeniem takiej możliwości przemawia również fakt, że jest ona już dopuszczona w procedurze cywilnej, karnej i sądowo administracyjna w przypadku nadania pisma w placówce pocztowej w innym państwie należącym do Unii Europejskiej.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: