Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w roku 2020

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w roku 2020

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w roku 2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2020 roku. Produkt krajowy brutto w ujęciu realnym zmniejszył się o 2,8% (w roku 2019 notowano wzrost o 4,5%). Popyt krajowy uległ ograniczeniu o 3,7% (po wzroście z roku 2019 o 3,5%).

Spożycie ogółem zmniejszyło się o 1,5% (w roku 2019 wzrosło o 4,4%), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych spadło o 3,0% (w roku 2019 wzrosło o 4,0%). Spadek akumulacji oceniono na 12,2% (w roku 2019 zanotowano wzrost o 0,1%), a w jej ramach spadek inwestycji na 8,4% (w roku 2019 wzrosły one o 7,2%).

Komunikat zawierał też wybrane informacje o stronie podażowej rachunków narodowych. Wartość dodana okazała się o 2,9% niższa niż w roku poprzednim (w roku 2019 wzrost wyniósł 4,5%). W przypadku przemysłu spadek wyniósł 0,2% (w roku 2019 notowano wzrost o 4,3%), w budownictwie korekta wyniosła 3,7% (w roku 2019 spadek sięgał 4,1%) a w handlu i naprawach wartość dodana zmniejszyła się o 4,0% (po wzroście z roku 2019 wynoszącym 5,4%).

Na zanotowany w roku 2020 spadek PKB na poziomie 2,8% najbardziej oddziaływała redukcja w akumulacji, która obniżyła PKB o 2,4 pkt proc. Przy czym na wchodzące w jej skład inwestycje przypadło o 1,6 pkt proc. z owego spadku, a na zmiana stanu zapasów pomniejszenie o dodatkowe 0,8 pkt proc. Spożycie zmniejszyło PKB o 1,2 pkt. proc. (w tym spożycie indywidualne pomniejszyło 1,7 pkt proc., a spożycie zbiorowe zwiększyło 0,5 pkt. proc.). Saldo obrotów z zagranicą miało pozytywny wpływ na dynamikę PKB powiększając ją o 0,8 pkt proc. Trzeba mieć jednak na uwadze, że odbywało się to w sytuacji spadku eksportu towarów i usług i jeszcze większym spadku importu (skorelowanym z wymienianym wyżej ograniczeniem zapasów ale również inwestycji i konsumpcji).

Przedstawione dane pozornie nie odbiegały specjalnie od oczekiwanych (spodziewano się spadku produktu krajowego brutto w całym roku w przedziale 2,5% – 3,5%). Jednak świadczą o nieco lepszym niż zakładano wyniku czwartego kwartału. Wstępny szacunek produktu krajowego prezentowany już w końcu stycznia nie zawiera informacji o wynikach poszczególnych kwartałów roku, w szczególności o wynikach kwartału czwartego. W sposób zrozumiały analitycy dokonują szacunków końcówki roku zestawiając wcześniej publikowane dane po trzech kwartałach z prezentowanymi obecnie. Regres w zakresie spożycia indywidualnego czy poziomu zapasów był prawdopodobnie płytszy od zakładanego. Niestety odwrotnie mogła się mieć sytuacja w zakresie inwestycji, gdzie spadki mogły okazać nadal bardzo głębokie. Po stronie podażowej źle i słabiej niż zakładano prezentuje się budownictwo, a lepiej niż oczekiwano i całkiem nieźle przemysł. Handel notuje głęboki regres, choć mniejszy niż można się było spodziewać szacując wpływ jesiennego zamknięcia gospodarki.

Należy mieć jednak na uwadze, że wraz z prezentacją danych za poszczególne kwartały roku 2020 możemy poznać nie tylko dane kwartału czwartego, ale i korekty wcześniej prezentowanych danych.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: