Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej a koszty uzyskania przychodu

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej a koszty uzyskania przychodu

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej a koszty uzyskania przychodu

Jednym ze sposobów na rozkręcenie własnego biznesu jest pozyskanie krajowych czy europejskich funduszy na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Można dzięki nim sfinansować zakup niezbędnych do rozpoczęcia tej działalności maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętów. Czy jednak takie sfinansowanie wyposażenia firmy można zaliczyć do kosztów prowadzonej później działalności, skoro sama dotacja korzysta ze zwolnienia z opodatkowania?

Bezrobotna wystąpiła skutecznie do powiatowego urzędu pracy o przyznanie jej jednorazowych środków z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Po otrzymaniu 9 lipca 2020 r. przyznanych jej środków finansowych na konto, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zarejestrowała firmę pod PKD: 74.20.Z- Działalność fotograficzna, jako główny profil działalności, oraz dodatkowo 18.13.Z. – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku. Wybrała metodę rozliczeń na zasadach ogólnych, przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wnioskodawczyni została zobligowana, by w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności i otrzymania przelewu dotacji, wydatkować ją w sposób określony w zatwierdzonym przez urząd pracy wniosku i harmonogramie zakupów. Nowa przedsiębiorca nie będzie wprowadzać dokonanych zakupów sprzętu do ewidencji środków trwałych, korzystając z regulacji art. 22d ust. 1 ustawy o PIT, pozwalającej podatnikom nie amortyzować określonych w tej ustawie składników majątku, jeśli ich wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł. W takim przypadku wartość zakupionego wyposażenia firmy stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w miesiącu, w którym zostało oddane do użytkowania.

Przedsiębiorca wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy składniki majątku firmowego nienależące do środków trwałych, nabyte ze środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w tej działalności. Jej zdaniem, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma przepisu zakazującego takiej kwalifikacji wydatków sfinansowanych ze środków pozyskanych z dotacji. Dlatego też uważa, że wydatki te będą stanowić koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, pomimo że same środki na ich pokrycie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 tej ustawy.

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem przedsiębiorcy, stwierdzając: „…sfinansowanie zakupu wyposażenia i innych wydatków firmowych (tj. na nabycie składników majątkowych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, które nie zostały zaliczone do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych) ze środków przyznanych z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej – nie wyklucza możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, pomimo że przyznane środki korzystają ze zwolnienia z opodatkowania…” (interpretacja indywidualna z 21 sierpnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.447.2020.1.KR).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: