Komisja Europejska pozywa Austrię, Belgię i Niderlandy ws. niedopełnienia obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komisja Europejska pozywa Austrię, Belgię i Niderlandy ws. niedopełnienia obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komisja Europejska pozywa Austrię, Belgię i Niderlandy ws. niedopełnienia obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy
W czwartek 2 lipca 2020 r., Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozew przeciwko trzem krajom członkowskim: Austrii, Belgii oraz Niderlandom, z uwagi na niedokonanie przez te państwa pełnego wdrożenia czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE z 5 czerwca 2015 r., L 141/73). Wszystkie kraje Unii miały obowiązek wdrożyć jej regulacje do 26 czerwca 2017 roku. Po tym terminie Komisja Europejska wszczęła postępowania wyjaśniające w sprawie ich niedopełnienia przeciw wszystkim członkom Unii, bo żadne z państw członkowskich nie dokonało pełnej transpozycji ww. dyrektywy.

W wyniku tych postępowań KE stwierdziła, że Austria, Belgia i Niderlandy uchybiły zobowiązaniom państw członkowskich UE w zakresie implementacji i dostosowania unijnego prawa do krajowego porządku prawnego. Nie dokonały pełnej transpozycji podstawowych rozwiązań prawnych ww. dyrektywy w sferze przeciwdziałania praniu pieniędzy, dotyczących: zakładów i gier hazardowych (Austria), mechanizmów umożliwiających wymianę informacji przez służby wywiadu finansowego (Belgia) oraz raportowania na temat beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstw i innych podmiotów prawnych (Niderlandy). Kierując swój pozew do TSUE, Komisja Europejska wystąpiła o nałożenie kar finansowych na pozwane kraje.

Komisja Europejska nadal nie zakończyła postępowań wobec jeszcze ośmiu innych państw członkowskich. Do trzech z nich zostały już skierowane opinie wraz z uzasadnieniem, a w sprawie dwóch postępowania toczą się przed Trybunałem Sprawiedliwości. W czwartek 2 lipca 2020 r., KE skierowała do Trybunału kolejne trzy sprawy przeciw trzem innym państwom członkowskim. Jak powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy KE Valdis Dombrovskis: „Dopilnujemy, by wszystkie podmioty w sektorze zarówno prywatnym, jak i publicznym rygorystycznie trzymały się tych przepisów. Wszczęliśmy zatem szereg postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, aby zapewnić pełną transpozycję i stosowanie obowiązujących zasad” (www.ec.europa.eu).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: