Grafik przesuniętych terminów realizacji obowiązków podatkowych

Grafik przesuniętych z powodu COVID-19 terminów realizacji obowiązków podatkowych

Grafik przesuniętych z powodu COVID-19 terminów realizacji obowiązków podatkowych

W związku z epidemią koronawirusa i nastaniem kryzysu gospodarczego, Ministerstwo Finansów dokonało wydłużenia terminów na realizację większości obowiązków podatkowych. Poniżej przedstawiamy ich zestawienie.

Od 1 lipca 2020 r. weszła w życie nowa matryca stawek VAT. Od tej daty obowiązuje nowy wykaz towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT, nowy system identyfikowania towarów i usług na potrzeby stosowania stawek VAT (towary za pomocą nomenklatury scalonej CN, usługi – wg aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015). Pozostałe zmiany terminów to:

A: 31 lipca 2020 r. upływa termin złożenia deklaracji CIT-8 i wpłaty należnego podatku przez organizacje pozarządowe, których rok podatkowy zakończył się pomiędzy 1 grudnia 2019 r. a 31 marca 2020 r.

B: z końcem 7 miesiąca roku następnego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat z tytułu:

a) dywidend oraz innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,

b) przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

c) przychodów z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Polski,

d) przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

e) przychodów z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

f) przychodów uzyskanych na terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera

– do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, upływa termin sporządzenia i przesłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (informacja IFT-2R).

C: Do 20 sierpnia 2020 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy odczuli negatywne skutki koronawirusa mają czas na przekazanie zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych w marcu od wynagrodzeń z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz z praw autorskich i pokrewnych. Tym, którzy pobrali je w kwietniu, termin ten wydłużono do 20 października 2020 r., a tym, którzy pobrali je w maju – do 20 grudnia 2020 r.

D: Do 31 grudnia 2020 r. zostało przedłużone obowiązywanie klasyfikacji PKWiU (2008) na potrzeby ustalenia:

– wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników dokonujących dostaw:

a) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie: preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26), urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27), maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

b) hurtowych i detalicznych części do: pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3), motocykli (PKWiU 45.4);

– wykazu towarów objętych obowiązkową podzieloną płatnością;

– zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących.

E: Od 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników zaczną obowiązywać nowe pliki JPK_VAT.

F: Do 1 stycznia 2021 r. został zawieszony pobór podatku od sprzedaży detalicznej.

G: 30 września 2020 r. każda gmina może wydłużyć termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.

H: Do 31 sierpnia 2020 r. przedsiębiorcy handlujący paliwami opałowymi oraz ich nabywcy, nie muszą składać zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego, a jedynie jak dotąd – składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w formie papierowej.

I: Do 30 września 2020 r. zaniechano poboru akcyzy od płynów do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich.

J: Termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przesunięto:

a) do 31 grudnia 2020 r. – jeśli pierwotnie upływał w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.,

b) o 3 miesiące – jeśli pierwotnie upływał w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

K: Termin na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej upływa z końcem 3 miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

L: Od 31 marca 2020 r. do 30-ego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 zawieszono bieg terminów na spełnienie obowiązków związanych z raportowaniem o schematach podatkowych (MDR).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: