Wyrok TK: Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie zamyka wierzycielowi prawa do zaspokojenia z obciążonej nieruchomości

W środę 15 maja 2019 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności z Konstytucją RP artykułu 77 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:

Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Przepis ten odnosi się w równym stopniu do wszystkich dłużników osobistych, którzy dokonali obciążenia przedmiotu swojej własności hipoteką, jak również osób trzecich – właścicieli niebędących dłużnikami osobistymi” (sygn. akt SK 31/17).

 

Skarga konstytucyjna dotyczyła dopuszczalności prowadzenia egzekucji z nieruchomości w sytuacji, w której roszczenie wierzyciela uległo już przedawnieniu, a właściciel nieruchomości obciążonej nie jest dłużnikiem osobistym. Zdaniem skarżącego przepis art. 77 ustawy o księgach wieczystych różnicuje sytuację dłużników oraz poziom ochrony ich praw majątkowych, w przypadku gdy wierzyciel egzekwować będzie swą wierzytelność od osoby niebędącej jego dłużnikiem osobistym.

Skarżący powziął również wątpliwości, co do konstytucyjnej dopuszczalności dochodzenia swych roszczeń przez wierzyciela z nieruchomości obciążonej hipoteką, po upływie terminu przedawnienia tych roszczeń. W obu przypadkach Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzył się naruszenia art. 64 ust. 2 oraz art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

 „…art. 77 ustawy o księgach wieczystych stanowi wyjątek od zasady akcesoryjności hipoteki i w efekcie pozbawia skuteczności zarzut przedawnienia. Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Przepis ten odnosi się w równym stopniu do wszystkich dłużników osobistych, którzy dokonali obciążenia przedmiotu swojej własności hipoteką, jak również osób trzecich – właścicieli niebędących dłużnikami osobistymi (tzw. dłużników rzeczowych)” (wyrok TK z 15.05.2019 r., sygn. akt SK 31/17).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: