Skuteczność przedłużenia terminu zwrotu różnicy w VAT

Prawidłowe przedłużenie termin zwrotu różnicy podatku polega na tym, że przed jego upływem doręczono podatnikowi postanowienie naczelnika urzędu skarbowego w tej kwestii. Przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące doręczenia elektronicznego profesjonalnym pełnomocnikom nie mają decydującego znaczenia, liczą się przede wszystkim gwarancje procesowe dla podatnika – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W sprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 września 2019 r. (sygn. akt I FSK 1180/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienie dyrektora izby skarbowej w kwestii przedłużenia podatnikowi terminu zwrotu różnicy VAT.

Sprawa na skutek skargi kasacyjnej organu podatkowego trafiła do rozpoznania do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Organ podatkowy chciał uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji. Uznał za błędne stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, iż w omawianej sprawie przedłużenie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nastąpiło po upływie terminu. W omawianej sprawie doręczenie postanowienia naczelnika urzędu skarbowego wydane 2 stycznia 2018 r. nastąpiło 8 stycznia 2018 r., czyli po upływie terminu określonego w poprzednim postanowieniu z 26 października 2017 r., tzn. po dniu 2 stycznia 2018 r.

Organ podatkowy powołał się na art. 144 § 5 Ordynacji podatkowej, który nakazuje organom podatkowym doręczanie pism doradcom podatkowym i innym profesjonalnym pełnomocnikom w drodze elektronicznej lub w siedzibie organu podatkowego. Organ podatkowy przypomniał też, że w orzecznictwie sądów administracyjnych można znaleźć orzeczenia, które uznają za dopuszczalne jedynie sporządzenie w terminie i przekazanie na pocztę postanowienia w kwestii zwrotu różnicy podatku.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę organu podatkowego. W uzasadnieniu wyroku NSA podkreślił, że w omawianej sprawie postanowienie naczelnika urzędu skarbowego doręczono 8 stycznia 2019 r., podczas gdy termin upływał 2 stycznia 2018 r. NSA stwierdził, że zachowuje aktualność pogląd, jaki wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 23 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 255/17), że termin przedłużenia zwrotu jest zachowany, jeżeli przed jego upływem podatnikowi doręczono postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu do czasu zakończenia czynności sprawdzających w kwestii sprawdzenia rozliczenia podatku. NSA podkreślił, że kwestia elektronicznego doręczania postanowień profesjonalnym pełnomocnikom podatnika nie ma decydującego znaczenia, bo liczą się przede wszystkim gwarancje procesowe dla podatnika, nie organu podatkowego.

W konsekwencji Naczelny Sąd Administracyjny uznał za bezpodstawny zarzut organu podatkowego i słuszne stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, że w omawianej sprawie organ podatkowy nie doręczył skutecznie postanowienia w sprawie przedłużenia terminu zwrotu podatku.

 

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Oceń ten artykuł: