Rząd szykuje zmiany w podatkach

Obniżka stawki podatku dochodowego od osób prawnych, zmiany w kwestii amortyzowania samochodów osobowych w działalności gospodarczej, preferencyjne opodatkowanie dochodów dotyczących praw własności intelektualnej – to tylko niektóre rozwiązania, jakie przewiduje projekt zmian w ustawach podatkowych przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

Chodzi o przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje, że dochody z praw dotyczących własności intelektualnej będą opodatkowane preferencyjną stawką w wysokości 5%. Chodzi o prawa własności intelektualnej, co do których podatnikowi przysługuje prawo własności, współwłasności, użytkowania lub też takie, do których podatnik ma prawo na mocy umowy licencyjnej lub patentu.

Powyższa propozycja jest wzorowana na rozwiązaniach, które obowiązują w wielu państwach, np. w Holandii, Wielkiej Brytanii, na Słowacji czy w Irlandii. Z omawianego preferencyjnego opodatkowania podatnik będzie mógł skorzystać również, gdy kupi wskazane wyżej prawa i je ulepszy lub rozwinie. Warunkiem skorzystania z preferencyjnego opodatkowania będzie prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej.

Projekt przewiduje obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 9% dla dochodów, które nie dotyczą zysków kapitałowych. Drugim warunkiem skorzystania  z obniżonej 9% stawki CIT będzie dochód nieprzekraczający 1 200 000 EUR w roku podatkowym. Projekt reguluje kwestie związane z opodatkowaniem nabycia wierzytelności.

Nierezydenci uzyskają zwolnienie od podatku odsetek z obligacji. Obejmie to emisję obligacji po 1 stycznia 2019 r. Uregulowane zostaną kwestie związane z opodatkowaniem walut wirtualnych. Przychody z obrotu walutami wirtualnymi będą zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych.

Możliwość zastosowania prawa do preferencyjnego opodatkowania z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dzieci nie będzie uzależnione od złożenia zeznania w terminie. Chodzi o przyczyny losowe, które uniemożliwiają podatnikowi złożenie zeznania podatkowego w terminie.

Wydłużeniu z obecnych 2 do 3 lat ulegnie czas, w jakim będzie można skorzystać z ulgi mieszkaniowej, uregulowanej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Projekt zwiększa do 150 tys. zł. limit wartości samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, w jakim możliwe będzie pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia. Zwiększeniu ulegnie też wysokość składki na ubezpieczenie samochodu osobowego, jaką będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Nie będzie już trzeba składać oświadczenia o wyborze opodatkowania z tytułu najmu, podnajmu w formie ryczałtu. W przypadku przychodów z najmu podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie będą musieli prowadzić jej ewidencji.

Projekt poszerza zwolnienie od CIT i PIT w razie sprzedaży całości lub części gospodarstwa rolnego. Umożliwia też posługiwanie się kopiami certyfikatu rezydencji. Ponadto reguluje kwestie związane z opodatkowaniem exit tax, czyli zysków niezrealizowanych.

Większość przepisów omawianej ustawy ma wejść życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Omawiany projekt zmian w ustawach podatkowych trafi teraz pod obrady rządu.

Autor:

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Oceń ten artykuł: