Dłuższy termin na przekazanie kwartalnego sprawozdania sprzedażowego przez banki

Dłuższy termin na przekazanie kwartalnego sprawozdania sprzedażowego przez banki

Dłuższy termin na przekazanie kwartalnego sprawozdania sprzedażowego przez banki

Ministerstwo Finansów wydłuży termin składania obowiązkowych kwartalnych sprawozdań z działalności sprzedażowej maklerów, firm inwestycyjnych i banków, jaką zobligowane są składać do Komisji Nadzoru Finansowego. 

Zgodnie z § 148 ust. 1 i § 149 ust. 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa wart. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz.U. 2019, poz. 531), dom maklerski, biuro maklerskie, wyodrębniona jednostka banku, bank z siedzibą na terytorium RP, oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej oraz zagraniczna osoba prawna, przekazują Komisji Nadzoru Finansowego kwartalne sprawozdanie z działalności sprzedażowej, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale objętym sprawozdaniem.

Ogłoszonym 18 czerwca 2021 r. (nr z wykazu prac legislacyjnych 390) Projektem rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze, ministerstwo chce wydłużyć termin na złożenie kwartalnego sprawozdania z działalności sprzedażowej do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale objętym sprawozdaniem. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: