Pięć nowych ustaw z podpisem Prezydenta

1 i 2 dnia sierpnia 2019 r., Prezydent RP podpisał pięć nowych ustaw: o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, o okresie przejściowym w zakresie brexitu, oraz nowelizacje: ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Pierwsza z ustaw określa zasady, warunki i tryb przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, a także właściwość organów w procesie realizacji tego projektu. Inwestorem będzie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a organem właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na budowę muzeum będzie wojewoda Pomorski. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, tworzy gwarancję skuteczności Europejskiego Nakazu Aresztowania wystawionego w Wielkiej Brytanii w okresie przejściowym. Okres przejściowy trwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu do 31 grudnia 2020 r.

Celem trzeciej z ustaw jest kompleksowa nowelizacja ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe. Wdraża unijne dyrektywy zwiększające bezpieczeństwo w zakresie promieniowania jonizującego, m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku pomiaru stężenia radonu wewnątrz pomieszczeń w budynkach oraz wymagań dotyczących działalności związanej z wykorzystaniem naturalnie występujących materiałów promieniotwórczych. Ustawa zmieniająca wprowadza również planowanie strategiczne w zakresie bezpieczeństwa jądrowego kraju oraz instytucje prawne pozwalające na bardziej efektywny nadzór nad wykonywaniem działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Ustawa wjedzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.

Skorelowana z nowelizacją Prawa atomowego zmiana ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, rozszerza katalog zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego o zadania związane z likwidacją zagrożeń i działaniami ratowniczymi w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Czwarta z ustaw dokonuje przekształcenia Komisji Nadzoru Audytywnego w odrębną instytucję – Polską Agencję Nadzoru Audytywnego. Będzie to posiadający osobowość prawną organ, właściwy do sprawowania nadzoru nad krajowym audytem. Agencja będzie przeprowadzać kontrole prawidłowości świadczenia usług zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

„Agencja będzie miała uprawnienia do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec wszystkich biegłych rewidentów, którzy dopuścili się przewinienia dyscyplinarnego w związku ze świadczonymi usługami, objętymi standardami wykonywania zawodu. Wyłączną kompetencją Agencji będzie również prowadzenie postępowań administracyjnych i nakładanie kar na wszystkie firmy audytorskie za przewinienia popełnione w związku ze świadczeniem przez nie usług atestacyjnych i pokrewnych”. (Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw). W przeważającej części ustawa wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza do obrotu gospodarczego nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Udostępnienie tej struktury ma służyć specjalistom z różnych dziedzin w zakresie rozwijania działalności innowacyjnej, strupów, w oparciu o nowoczesne technologie i specjalistyczne know-how. Dla pokrycia kapitału akcyjnego wystarczy wpłata 1 zł. Wspólnicy będą mogli wnosić do niej nie tylko wkłady pieniężne, ale przede wszystkim ww. know-how, czyli wizjonerskie pomysły materializowane w postaci świadczenia pracy. Akcje PSA nie będą dopuszczane do zorganizowanego obrotu. Z chwilą wpisania do rejestru, PSA uzyska osobowość prawną i będzie mogła działać przez swoje organy. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: