Ustawa o 14 emeryturze podpisana przez Prezydenta

Ustawa o 14 emeryturze podpisana przez Prezydenta

Ustawa o 14 emeryturze podpisana przez Prezydenta

W poniedziałek 8 marca Prezydent RP podpisał tzw. ustawę o czternastej emeryturze, na mocy której emeryci i renciści otrzymają kolejne, dodatkowe świadczenie socjalne z budżetu państwa.

Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, nazywanym potocznie „czternastą emeryturą”, przewiduje, że w listopadzie 2021 roku, a dla części świadczeń w grudniu 2021 r. oraz w styczniu 2022 r., w terminie wypłaty świadczenia głównego (a więc w terminie odbierania obecnej emerytury lub renty), zostaną wypłacone dodatkowe świadczenia pieniężne osobom posiadającym w dniu 31 października 2021 r. prawo do:

1) renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

2) emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty rodzinnej, emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

3) świadczeń pieniężnych przysługujących kombatantom będącym inwalidami  wojennymi  lub  wojskowymi na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

4) emerytury wojskowej, wojskowej renty inwalidzkiej, wojskowej renty rodzinnej na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,

5) emerytury policyjnej, policyjnej renty inwalidzkiej, policyjnej renty rodzinnej na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,

6) emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rodzinnej na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

7) renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej z tytułu wypadku  przy  pracy  lub  choroby  zawodowej, z tytułu wypadków w drodze  do  pracy  lub z pracy, renty rodzinnej dla członków rodziny rencisty na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

8) rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,

9) renty socjalnej, o której mowa w ustawie o rencie socjalnej,

10) świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o których mowa w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych,

11) świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych na podstawie ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

12) okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych,

13) emerytury, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych,

14) świadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,

15) okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw,

16) rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Wysokość 14 emerytury uzależniona będzie od wysokości otrzymywanego świadczenia głównego i będzie się równać:

1) kwocie najniższej emerytury obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r. – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2900 zł;

2) kwocie najniższej emerytury, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2900 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

Kwota czternastej emerytury będzie wolna od potrąceń i egzekucji, nie będzie wliczana do dochodu podatnika, w tym do przychodu powodującego zawieszenie prawa do renty socjalnej, ani do dochodu rodziny przy ustaleniu prawa do świadczeń rodzinnych, lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: