Rząd przyjął nowelizację ustaw o funduszach inwestycyjnych i o obrocie instrumentami finansowymi

Rząd przyjął nowelizację ustaw o funduszach inwestycyjnych i o obrocie instrumentami finansowymi

Rząd przyjął nowelizację ustaw o funduszach inwestycyjnych i o obrocie instrumentami finansowymi

Rada Ministrów poinformowała w środę 23 czerwca o przyjęciu projektu zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Większość zmian ma wejść w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.

Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, przyjęty właśnie przez rząd projekt nowelizacji, poprzez dostosowanie do norm prawa Unii Europejskiej, ma ułatwić prowadzenie działalności inwestycyjnej transgranicznym przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania, a także implementować unijne normy w zakresie crowdfundingu. Wśród najważniejszych rozwiązań, jakie wdrożone mają zostać omawiana nowelizacją, ministerstwo finansów wymienia:

– wprowadzenie jednolitych wymagań w zakresie informacji reklamowych kierowanych do inwestorów AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne) i UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe),

– zapewnienie większej przejrzystości i wzmocnienie ochrony inwestorów oraz ułatwienie dostępu do informacji na temat przepisów krajowych, mających zastosowanie do informacji reklamowych,

– ustanowienie centralnej bazy danych, dostępnej online, dotyczącej transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzenia procedury weryfikacji ex ante (czyli z góry) informacji reklamowych przez Komisję Nadzoru Finansowego,

– rozszerzenie zakresu danych, jakie UCITS (fundusze inwestycyjne otwarte) lub ZAFI (np. fundusze inwestycyjne zamknięte) muszą przekazać organom nadzoru (w przypadku Polski będzie to Komisji Nadzoru Finansowego) przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu na terenie UE,

– wprowadzenie jasnych regulacji co do procesu zaprzestania wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub AFI (np. funduszy inwestycyjnych zamkniętych) w przyjmującym państwie Unii Europejskiej.

źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń ten artykuł: