Stanowisko UKNF w sprawie obowiązku informowania o każdej transakcji na instrumentach finansowych od 5 000 EUR

Stanowisko UKNF w sprawie obowiązku informowania o każdej transakcji na instrumentach finansowych od 5 000 EUR

Stanowisko UKNF w sprawie obowiązku informowania o każdej transakcji na instrumentach finansowych od 5 000 EUR

Osoby pełniące funkcje zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane mają obowiązek powiadamiania emitenta i UKNF o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek dotyczącej akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta, instrumentów pochodnych, bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych, jeśli w roku kalendarzowym kwota transakcji osiągnie próg 5 tys. euro. Powiadomienie musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych po dniu transakcji.

Obowiązek powiadamiania emitenta i UKNF o każdej transakcji powyżej 5 000 EUR został wprowadzony art. 19 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

Jak informuje UKNF w swoim komunikacie z 18 marca, w zakresie realizacji tego obowiązku nie ma zastosowania wyłączenie zawarte w art. 69 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przepis ten stanowi, że obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym, lub w alternatywnym systemie obrotu w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. UKNF wyjaśnia, że wyłączenie to ma zastosowanie do obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub posiadaniu znacznego pakietu akcji, określonego w art. 69 ust. 1 i 2 tej ustawy.

„Obowiązek powiadamiania na podstawie art. 19 rozporządzenia MAR (…) powstaje także w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji, zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, w tym samym dniu, nie dojdzie do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, z którym wiąże się powstanie obowiązku dokonania zawiadomienia” (Stanowisko UKNF w sprawie wybranych zagadnień związanych z wypełnianiem obowiązków z art. 19 rozporządzenia MAR z 18 marca 2022 r.).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: