KE wszczyna dochodzenie w sprawie praktyk monopolistycznych na giełdzie energii EPEX Spot

KE wszczyna dochodzenie w sprawie praktyk monopolistycznych na giełdzie energii EPEX Spot

KE wszczyna dochodzenie w sprawie praktyk monopolistycznych na giełdzie energii EPEX Spot

Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy giełda energii EPEX Spot SE wykorzystywała swoją pozycję dominującą do utrudniania działalności konkurentom na rynku usług w zakresie ułatwiania handlu energią elektryczną w ciągu dnia, w co najmniej sześciu państwach członkowskich: Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu i Niderlandach.

Energia elektryczna może być przedmiotem obrotu w różnych ramach czasowych, od kilku lat przed jej wyprodukowaniem do kilku godzin lub minut przed jej wprowadzeniem do sieci. Rynki dnia bieżącego, rynki śróddzienne (intraday markets) to rynki, na których sprzedawcy i nabywcy energii elektrycznej mogą handlować energią w ostatnich godzinach przed jej wprowadzeniem do sieci. Rynki transakcji natychmiastowych, a w szczególności rynki śróddzienne, odgrywają ważną rolę w zapewnianiu uczestnikom rynku możliwości handlu energią i równoważenia swoich pozycji na krótko przed dostawą energii elektrycznej. Są one szczególnie ważne dla płynnej integracji dostaw energii ze źródeł odnawialnych, które trudno przewidzieć do ostatnich godzin, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa. Giełdy energii, takie jak EPEX Spot, są pośrednikami, którzy ułatwiają transakcje pomiędzy sprzedawcami i nabywcami energii elektrycznej na tych rynkach.

EPEX Spot jest największą giełdą energii w kilku państwach członkowskich UE. Handel energią elektryczną jest rynkiem wartym dziesiątki miliardów euro rocznie. Giełdy energii mają kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania rynków energii elektrycznej. Utrzymanie zdrowej konkurencji między giełdami energii i między podmiotami gospodarczymi przyczynia się do zapewnienia jak najbardziej wydajnego funkcjonowania rynków energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę kluczową rolę handlu energią elektryczną dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej, Komisja Europejska podjęła w ostatnich latach działania, zarówno w zakresie egzekwowania przepisów antymonopolowych, jak i przyjęcia regulacji sektorowej w zakresie energii elektrycznej, w celu usunięcia barier w handlu energią elektryczną między państwami członkowskimi oraz wspierania konkurencji między giełdami energii.

Komisja obawia się, że EPEX Spot mógł ograniczyć konkurencję na rynkach dnia bieżącego. Dokładniej rzecz ujmując, dochodzenie skupi się na sprawdzeniu, czy EPEX Spot mógł przyjąć zachowania mające na celu zamknięcie dostępu do rynku swoim konkurentom poprzez ograniczenie możliwości dostępu ich klientów do pełnej płynności rynku dnia bieżącego.

Jeżeli to zostanie udowodnione, zachowanie EPEX może zostać uznane za naruszające unijne przepisy antymonopolowe, w szczególności dotyczące nadużywania pozycji dominującej na rynku, co jest zabronione na mocy art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W szczególności zachowanie to może zakłócić ceny usług handlowych i może ostatecznie doprowadzić do wyższych cen energii elektrycznej dla konsumentów oraz spowolnienia procesu ekologizacji systemu elektroenergetycznego poprzez uniemożliwienie efektywnego kosztowo włączenia technologii odnawialnych do koszyka energetycznego. Komisja przeprowadzi teraz swoje szczegółowe postępowanie wyjaśniające w trybie priorytetowym.

Unijna wiceprezydent wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Giełdy energii mają kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania rynków energii elektrycznej. Handel energią elektryczną odgrywa ważną i rosnącą rolę w skutecznym i bezpiecznym zarządzaniu sieciami elektroenergetycznymi. Pomaga zapewnić przepływ energii elektrycznej z miejsc, w których jest ona wytwarzana, do miejsc, w których jest najbardziej potrzebna, z korzyścią dla europejskich konsumentów. Utrzymanie zdrowej konkurencji między giełdami energii elektrycznej i między podmiotami zajmującymi się obrotem przyczynia się do powstawania precyzyjnych sygnałów cenowych i inwestycyjnych dla nowych źródeł energii, które mają zasadnicze znaczenie dla opłacalnego włączenia technologii odnawialnych do koszyka energetycznego”.

źródło: Komisja Europejska

Oceń ten artykuł: