Rozporządzenie w. towarzystw funduszy inwestycyjnych

W poniedziałek 15 lipca 2019 r., w Dzienniku Ustaw RP, opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1316).

 

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące działalności towarzystwa, a także sposób i zakres obowiązującego w jego ramach systemu kontroli wewnętrznej, zalecenia co do prowadzenia ewidencji dokonywanych przez fundusz transakcji, oraz warunków technicznych i organizacyjnych do prowadzenia przez towarzystwo działalności.

Zgodnie z zawartą w rozporządzeniu definicją, fundusz inwestycyjny to  niebędący funduszem inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami lub subfundusz wydzielony w ramach funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami.

Rozporządzenie zawiera szczegółowe regulacje dotyczące systemu nadzoru zgodności działalności funduszu inwestycyjnego z prawem, także wytyczne co do prowadzenia przez fundusz działalności  pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo.

W § 2 pkt 16 rozporządzenie wyjaśnia. na czym polegają usługi świadczone przez towarzystwo:

„…to wykonywane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych na rzecz klienta czynności:

a) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy,

b) doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 45 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1a ustawy,

c) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 45 ust. 2a oraz ust. 3 pkt 1 ustawy” (Dz.U. 2019, poz. 1316).

 

Rozporządzenie weszło w życie we wtorek 16 lipca 2019 r.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: