Czwartek z ustawami

Czwartek z ustawami

W czwartek 4 kwietnia 2019 r., Prezydent podpisał aż 9 nowych ustaw. Jedna z nich dokonuje nowelizacji kolejnych 162 aktów tej rangi.

Nie mają lekkiego życia ci, którzy chcą być na bieżąco z aktualnym stanem prawnym. Jak poinformowała w czwartek 4 kwietnia 2019 r. Kancelaria Prezydenta RP, na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw czeka już 9 nowych ustaw.

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ma zapewnić jednolite korzystanie przez organy państw Unii Europejskiej z systemu europejskich rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego.

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych stanowi kolejny etap dostosowywania prawa w związku z przyznaniem Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego uprawnień w zakresie poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą. Określa m.in. szczegółowe elementy umów o świadczenie usług z zakresu projektowania, budowy, rozwoju, wdrożenia lub wsparcia urządzeń i elementów systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej oraz kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty, jakie GITD będzie zawierał z tzw. podmiotem wyznaczonym, mającym realizować te usługi. Nowelizacja precyzuje także krąg podmiotów, spośród których minister właściwy do spraw transportu będzie mógł dokonać wyboru podmiotu wyznaczonego.

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane, reguluje szeroko kwestie związane z uprawnieniami budowlanymi. Stanowi jednocześnie odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15), stwierdzającego niezgodność z Konstytucją uprawnienia właściwego ministra do określenia „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych” oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych do treści rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 nowelizacji, osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Pozostałe podpisane w czwartek przez Prezydenta nowelizacje, to:

  • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, dostosowująca prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2017 r. (sygn. akt SK 13/14), który orzekł o niekonstytucyjności przepisów karnych w zakresie, w jakim nie przewidują prawa do osobistego udziału sprawcy, którego umieszczono w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, w posiedzeniu sądu w sprawie dalszego stosowania tego środka zabezpieczającego;
  • Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, zezwala na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas on-line;
  • Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, przyznająca dodatkowe świadczenia socjalne kombatantom i represjonowanym, m.in. dodatku w kwocie 850 zł dla inwalidów wojennych;
  • Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich, wprowadza m.in. możliwość członkostwa w kołach gospodyń wiejskich wszystkim pełnoletnim osobom fizycznym, a nie jak dotychczas, jedynie tym, które zamieszkują na terenie działalności koła;
  • Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski, dodająca do kalendarza świąt państwowych kolejne święto;
  • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonuje dalszego porządkowania polskiego prawa w związku z obowiązywaniem od 25 maja 2018 r. tzw. RODO. Nowelizacja wprowadza zmiany aż w 162 innych ustawach, m.in. w prawie bankowym, prawie pracy, prawie ubezpieczeń społecznych, prawie budowlanym, a nawet ustawie o odpadach.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: