Faktura ustrukturyzowana w Krajowym Systemie e-Faktur od 1 stycznia 2022 r.

Faktura ustrukturyzowana w Krajowym Systemie e-Faktur od 1 stycznia 2022 r.

Faktura ustrukturyzowana w Krajowym Systemie e-Faktur od 1 stycznia 2022 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy, mocą którego od nowego roku przedsiębiorcy będą mogli wystawiać faktury za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

Wystawione w systemie KSeF tzw. faktury ustrukturyzowane będą miały tę samą moc dokumentacyjną co funkcjonujące aktualnie faktury elektroniczne oraz klasyczne, wystawiane w formie papierowej. Jak informuje Ministerstwo Finansów, na początek przedsiębiorcy sami będą mogli decydować, z której z tych trzech form przy wystawianiu faktur korzystać. Sugeruje to, że po okresie przejściowym wybór ten nie będzie już w pełni dowolny.

Faktura ustrukturyzowana będzie dostępna wyłącznie za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z projektowanym art. 106nc ustawy o VAT, KSeF służyć ma do:

1) uwierzytelnienia oraz weryfikacji posiadanych uprawnień w zakresie dostępu do KSeF;

2) powiadamiania podatnika lub podmiot uprawniony o uprawnieniach, o których mowa wyżej;

3) wystawiania i dostępu do faktur ustrukturyzowanych przez podatnika lub podmioty uprawnione;

4) otrzymywania faktur ustrukturyzowanych;

5) przechowywania faktur ustrukturyzowanych;

6) oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system;

7) weryfikowania zgodności faktur ustrukturyzowanych z wzorem faktury ustrukturyzowanej;

8) analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych;

9) powiadamiania podatnika albo podmiotu uprawnionego do wystawienia faktury ustrukturyzowanej o:
a) dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze identyfikującym fakturę ustrukturyzowaną przydzielonym przez ten system,
b) odrzuceniu faktury ustrukturyzowanej – w przypadku niezgodności z wzorem faktury ustrukturyzowanej,
c) braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej – w przypadku niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur;

10) powiadamiania podmiotu, który nie posiada uprawnień, o których mowa w p. 1), o braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej lub o braku dostępu do faktur ustrukturyzowanych.

Faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w KSeF przez 10 lat, liczonych od końca roku, w którym zostały wystawione, a w przypadku upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego po tym okresie – do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

System KSeF ma zacząć obowiązywać na mocy projektowanej ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu UD159). Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 października 2021 r., a możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych przedsiębiorcy będę mieć od 1 stycznia 2022 r.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: