Zmiany w ustawie o partiach politycznych

Zmiany w ustawie o partiach politycznych

Zmiany w ustawie o partiach politycznych

3 sierpnia w Dzienniku Ustaw RP ukazała się podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy o partiach politycznych.

Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, partię polityczną zgłasza się do ewidencji, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę, skrót nazwy i określenie adresu siedziby partii oraz imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania jej na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych. Do zgłoszenia można załączyć wzorzec symbolu graficznego partii politycznej.

Na mocy omawianej nowelizacji, czyli Ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 1407), ww. ewidencja zawierać będzie:

1) datę zgłoszenia partii do ewidencji;

2) nazwę, skrót nazwy oraz adres siedziby partii;

3) wzorzec symbolu graficznego partii;

4) imiona, nazwiska i adresy zamieszkania osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych;

5) imiona, nazwiska i adresy zamieszkania osób zgłaszających partię do ewidencji;

6) datę wydania orzeczenia w przedmiocie wpisu partii do ewidencji;

7) datę, sygnaturę i sentencję orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego partii;

8) wzmiankę o podjęciu przez partię uchwały o samorozwiązaniu oraz imię i nazwisko wyznaczonego likwidatora;

9) datę wykreślenia partii z ewidencji.

Ewidencja wraz z tekstami statutów partii politycznych będzie jawna, poza informacjami o adresach
zamieszkania osób fizycznych. Nowelizacja weszła w życie w środę 4 sierpnia 2021 r.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: