Częściowe zwolnienie w podatku dochodowym zagranicznych przychodów żołnierza

Zawodowy żołnierz, pełniący służbę w Holandii w latach 2011 – 2014 w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO, otrzymywał z tego tytułu zagraniczną należność pieniężną. Wystąpił do polskiego organu podatkowego z zapytaniem, czy żołd ten, określany należnością, podlega częściowemu zwolnieniu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób mających miejsce zamieszkania na terytorium RP, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, z zastrzeżeniem ust. 15. A ust. 15 tego artykułu, w brzmieniu obowiązującym do 31 lipca 2019 r. stanowił, że ww. zwolnienie nie ma zastosowania m.in. do wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Polski, także w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83 lub 83a, jak i do wynagrodzenia uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z żołnierzem, że skoro na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 obowiązującego w tym czasie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. 2010, Nr 184, poz. 1237), zajmował on stanowisko znajdujące się w wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych, to jego przychody, jako uzyskiwane przez żołnierza zawodowego ze stosunku służbowego, a nie zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a ustawy o PIT, podlegają częściowemu zwolnieniu z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 tej ustawy.

Żołnierz otrzymywał należność zagraniczną opodatkowaną podatkiem dochodowym na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz.U. 2010, nr 41, poz. 243).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: